Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego.

Skierniewice, 24.09.2012 r.

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego.


Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie i Głuchowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach złożyli sierpniu uaktualnione arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2012/2013 w terminie ustalonym w harmonogramie zatwierdzania AO w Uchwale Nr 115/12 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Skierniewicki na rok szkolny 2012/2013. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie wpłynął po terminie ustalonym w harmonogramie zatwierdzania AO z powodów organizacyjno-kadrowych występujących w szkole (powołanie nowego dyrektora, przebywanie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ustępującego dyrektora ZSP).
Wszystkie szkoły/placówki oświatowe złożyły arkusze organizacyjne kompletne z wraz z wymaganymi załącznikami uwzględnionymi w uchwale.
Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2012/2013 zatwierdzone zostały do końca sierpnia br., jedynie arkusz ZSP Godzianów został zatwierdzony na początku września br.
(z przyczyn wymienionych powyżej).

W dniu 29 sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie Wicestarosty Jana Białka i Skarbnika – Ewy Ulanowskiej z dyrektorami powiatowych szkół i placówek poświęcone omówieniu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012, (m.in. wyników egzaminów zewnętrznych, spraw organizacyjno-kadrowych, awansów zawodowych, bezpieczeństwa w szkole) oraz przedstawieniu przez dyrektorów stanu przygotowania powiatowych szkół i placówek do nowego roku szkolnego.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.
W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonuje 7 oddziałów – 5 w systemie dziennym i 2 w systemie zaocznym. Liczba uczniów wynosi 156 (47 uczniów w Technikum Rolniczym oraz 63 uczniów w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych).Pierwsza klasa Technikum liczy 28 uczniów – jest to klasa dwuzawodowa o kierunku technik rolnik (14 uczniów) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych również 14. Liczba słuchaczy na I semestr Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w formie kursu kwalifikacyjnego –technik rolnik – wynosi 21 słuchaczy. Ogólna liczba słuchaczy dorosłych - 46.
Kadrę pedagogiczną stanowi 21 nauczycieli – 9 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 12 zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Razem etaty nauczycielskie w ZSP Głuchów - 14,25 etatu.
Ponadto w nowym roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie kontynuowany będzie projekt pn „Zielona przystań”- utworzenie ogródków szkolnych oraz program Promocji Zdrowia realizowany w ramach Projektu Skierniewickiej Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Z dniem 31 sierpnia 2012 roku zakończyła się kadencja Pani Doroty Skorzyckiej jako Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Zarząd Powiatu w Skierniewicach Uchwałą Nr 137/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku powierzył pełnienie obowiązków dyrektora ZSP w Głuchowie Pani Marii Marcinkiewicz na okres od: 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. Pani Maria Marcinkiewicz pełniła już funkcję Dyrektora ZSP w Głuchowie. Jest doświadczonym pedagogiem, od lat związanym z ZSP w Głuchowie.
W dniu 20 września 2012 r. w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie sporządzony został protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostały spisane i przekazane wszystkie dokumenty będące w posiadaniu szkoły (m.in. dokumentacja organizacyjna szkoły, dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja nadzoru, dokumentacja pracy Rady Pedagogicznej, regulaminy, dokumentacja kadrowa, finansowa szkoły, dokumentacja dotycząca bazy i warunków BHP, dokumentacja archiwalna) oraz majątek i wyposażenie.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.

W ZSP w Bolimowie w roku szkolnym 2012/2013 w 11 oddziałach kształci się 223 uczniów - 169 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym oraz 54 uczniów Technikum. Utworzone zostały 2 klasy pierwsze w LO (klasa policyjna z liczbą uczniów 31 oraz klasa łączona policyjno-pożarnicza z liczbą uczniów 30). Od nowego roku szkolnego nie została utworzona pierwsza klasa Technikum gdyż liczba 17 chętnych nie spełniała wymogów co do liczebności zawartej w Uchwale Nr 105/12 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Skierniewicki na rok szkolny 2012/2013. Minimalna liczba ustalona w uchwale to 25 uczniów.
Kadrę pedagogiczną stanowi 28 nauczycieli – 21 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Razem etaty nauczycielskie w ZSP Bolimów - 24,33 etatu.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie funkcjonuje tylko technikum, w którym w 3 oddziałach kształci się 48 uczniów. Nie została utworzona pierwsza klasa Technikum gdyż liczba chętnych nie spełniała wymogów co do liczebności (16 kandydatów) zawartej w Uchwale Nr 105/12 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Skierniewicki na rok szkolny 2012/2013 - liczba ustalona w uchwale 25 uczniów.
Kadrę pedagogiczną stanowi 18 nauczycieli, w tym 2 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Razem etaty nauczycielskie w ZSP Godzianów – 7,9 etatu.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/83/12 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 28 lutego 2012 roku Powiat przekazał z dniem 1.09.2012 r. do prowadzenia Gminie Godzianów Liceum Ogólnokształcącego im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie ul. Szkolna 6. W początkach września Wójt Gminy Godzianów utworzył pierwszą klasę LO o nachyleniu humanistyczno-filmowym z liczbą uczniów 22.
Ponieważ kadencja dotychczasowego Dyrektora, P. Grażyny Balbiny Radowicz upływała w dniu 31.08.2012 r., przeprowadzony został konkurs na to stanowisko. W wyniku konkursu z dnia 28 sierpnia 2012 roku wyłoniono Panią Irenę Marię Lesiak jako kandydata na stanowisko dyrektora ZSP w Godzianowie.
Zarząd Powiatu w Skierniewicach Uchwałą nr 146/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku powierzył Pani Irenie Marii Lesiak obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie na okres od dnia 01.09.2012r. do dnia 31.08.2017r. Pani Irena Lesiak jest doświadczonym pedagogiem i sprawnym kierownikiem. Przez wiele lat pełniła z dobrymi efektami funkcje kierownicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie, w tym przez ostatnie 5 lat była dyrektorem tego zespołu.

W związku z powołaniem nowego dyrektora w dniu 30 sierpnia 2012 r. w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie sporządzony został protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostały spisane i przekazane wszystkie dokumenty będące w posiadaniu szkoły (m.in. dokumentacja organizacyjna szkoły, dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja nadzoru, dokumentacja pracy Rady Pedagogicznej, regulaminy, dokumentacja kadrowa, finansowa szkoły, dokumentacja dotycząca bazy i warunków BHP, dokumentacja archiwalna) oraz majątek i wyposażenie.

Wszystkie szkoły posiadają system monitoringu wizyjnego, a ukończony w roku ubiegłym projekt „Sieć bezpieczeństwa”, w ramach programów profilaktycznych projektu, poszerzył wiedzę i podniósł świadomość uczniów, nauczycieli, rodziców na temat zapobiegania współczesnym zagrożeniom występującym w szkołach.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach.
Pod opieką Poradni w roku szkolnym 2012/2013 będzie ok. 7000 dzieci z 74 placówek oświatowych, w tym: 18 przedszkoli, 43 szkoły podstawowe + odziały przedszkolne, 10 gimnazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz Dom Dziecka w Strobowie.
Poradnia będzie czynna pięć dni w tygodniu: (od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1700). Dwa razy w miesiącu (II i IV wtorek miesiąca ) w dniach przyjęć lekarza psychiatry poradnia czynna będzie do godz. -1800.
W roku szkolnym 2012/2013 Poradnia będzie pracowała w oparciu o projekt organizacyjny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.03.2012 r.
Kadrę pedagogiczną stanowi 9 nauczycieli o specjalizacji z zakresu:
- dyrektor – pedagog-terapeuta;
- 3 pedagogów terapeutów, w tym jeden dodatkowo z uprawnieniami oligofrenopedagoga
- 3 psychologów, w tym jeden z uprawnieniami zawodoznawstwa;
- 2 logopedów z uprawnieniami neurologopedii.
W związku z objęciem od 01.09.2012 r. pomocą psychologiczno-pedagogiczną szkół ponadgimnazjalnych zwiększono zatrudnienie pedagoga z ½ etatu na pełen wymiar.

Z przedstawionych informacji i złożonych dokumentów wynika, że szkoły i placówki oświatowe Powiatu Skierniewickiego są dobrze przygotowane do realizacji zadań w roku szkolnym 2012/2013. Posiadają dobrze przygotowane kierownictwo, odpowiednią kadrę dydaktyczną, odpowiednie dokumenty organizacyjno-programowe, dobre wyposażenie, są bezpieczne.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.09
7,575,241 unikalne wizyty