Główny specjalista ds. gospodarki wodnej, ochrony i użytkowania wód, powietrza i hałasu:

Główny Specjalista ds. gospodarki wodnej, ochrony i użytkowania wód, powietrza i hałasu:Realizowanie zadań ustawowo przypisanych Staroście , wynikających m.in.z ustawy Prawo wodne , ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym m.in.
a) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
- pobór i odprowadzanie wód powierzchniowych,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód popłucznych,
- wykonywanie urządzeń i budowli wodnych,
- rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
- prowadzenie przez wody obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę urządzeń melioracji wodnych niezliczonych do
urządzeń wodnych,
- na piętrzenie oraz retencjonowanie wód powierzchniowych,
b) prowadzenie spraw dot. przyznawania odszkodowań wynikających z realizacji Prawa
wodnego,
c) rozstrzyganie sporów w związku z wydanymi pozwoleniami,
d) ustanawianie stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych oraz urządzeń pomiarowych
służb państwowych,
e) sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek wodnych,
f) opiniowanie przedkładanych przez wojewodę programów ochrony powietrza,
g) wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
h) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
i) wydawanie decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
j) wydawanie zezwoleń prowadzącemu instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
k) wydawanie opinii ekologicznych w sprawach udzielania pomocy finansowej z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW
l) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji IPPC,
ł) prowadzenie okresowej analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych,
m) Prowadzenie bazy danych IPPC,
n) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.07
7,514,379 unikalne wizyty