Analiza wydatków Powiatu Skierniewickiego poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli

Analiza wydatków Powiatu Skierniewickiego
poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela corocznie w
terminie do dnia 20 stycznia danego roku organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową
(zgodnie z art. 91d pkt 2 KN – Zarząd Powiatu) przeprowadza analizę

poniesionych w
poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do
wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. W przypadku gdy przedmiotowa analiza wykaże, że średnie wynagrodzenia nauczycieli określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, to znaczy:

a) dla nauczyciela stażysty – 100%
b) dla nauczyciela kontraktowego – 111%
c) dla nauczyciela mianowanego – 144%
d) dla nauczyciela dyplomowanego – 184%

kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, nie zostały osiągnięte, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3, ustalonych w danym roku.
W celu realizacji zadań ustawowych, stosownie do wyżej omówionych przepisów wykonano
następujące działania:

1. W terminie do 10 stycznia 2015 r. od dyrektorów szkół i placówek zatrudniających
nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela prowadzonych przez Powiat zebrano
informacje o średniorocznej strukturze zatrudnienia w placówce w roku 2014 na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
2. W dniu 12 stycznia 2015 r. Wydział Finansowy Starostwa przygotował również informacje
na temat faktycznych wydatków poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli
w podziale na stopnie awansu zawodowego dla poszczególnych szkół i placówek.
3. Na podstawie powyższych danych źródłowych ustalono kwotę różnicy między wydatkami
poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2014 roku a iloczynem średniorocznej
liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich
wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.
Wyliczona dla poszczególnych stopni awansu zawodowego kwota wynosi:

a) dla nauczycieli stażystów - 6030,19(niedopłata)
b) dla nauczycieli kontraktowych – 635,26(niedopłata)
c) dla nauczycieli mianowanych – 21792,72 (niedopłata)
d) dla nauczycieli dyplomowanych – 2537,44(niedopłata)


Ustalona kwota różnicy (niedopłata) w odniesieniu do nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych zostanie podzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skierniewicki roku 2014 i wypłacona w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku w formie jednorazowego dodatku .
4. Opracowano projekt sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Skierniewicki za rok 2014.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
5,593,885 unikalne wizyty