Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2015/2016

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2015/2016


Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, Głuchowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach złożyli zgodnie z wynikającym obowiązkiem do dnia 30.04.20015 arkusze organizacyjne szkół zakładając nabór zerowy do klas 1 ( w ZSP Bolimów i Głuchów) a następnie po przeprowadzonym i zakończonym naborze(07.07.2015) uaktualnione arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2015/2016 w terminie do 31.08.2015 (za wyjątkiem PPPP) Arkusze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Narada z dyrektorkami szkół odbyła się w dniu 27.08.2015 na którym to spotkaniu omówiono i przeanalizowano zarówno przygotowanie szkół do roku szkolnego a także działania w oświacie na najbliższe tygodnie nowego roku szkolnego .
Przedstawiono dyrektorkom wyłonionego w drodze konkursu inspektora ds. oświaty P. Irenę Lesiak, która rozpocznie pracę od 07.09.2015 w wymiarze ½ etatu .

1. ZSP w Bolimowie:

W roku szkolnym 2015/2016 w ZSP w Bolimowie uczyć się będzie129 uczniów( 155 uczniów 14/15) w 5 oddziałach – przy 8 godzinach dydaktycznych dla dyrektora . Średnia liczba uczniów w oddziale – 25,6 – ( 25,8 – 14/15)
Liczba zatrudnionych nauczycieli -16 a w roku 14/15 - 21 osób plus 3 osoby na zastępstwo.
Liczba etatów pedagogicznych – 13,01 a także 1 stan nieczynny ( 2 zwolnionych , 1 nauczyciel złożył wypowiedzenie) a w roku 14/15 było odpowiednio 15,54 + 4 w stanie nieczynnym.
Liczba etatów niepedagogicznych – 3 ( sekretarz i 2 sprzątaczki) a w roku 14/15 było 4 (sekretarz + 3 sprzątaczki)
W czasie wakacji wykonano remont kominów wentylacyjnych poprzez ich ocieplenie a gmina Bolimów wykonała drogę dojazdową z kostki brukowej . W szkole dokonano przeglądu BHP oraz generalne sprzątanie pomieszczeń . Do szkoły przekazano mienie o wartości ok. 25.000 zł z ZSP Godzianów a także złożono wniosek do WFOS i GW na Eko pracownie pozyskując dotację w wysokości ok. 35.000 zł

2. ZSP w Głuchowie:

W roku szkolnym 2015/2016 w ZSP w Głuchowie uczyć się będzie 107 uczniów w 4 oddziałach a w roku 14/15 – 102 również w 4 oddziałach Średnia liczba uczniów w oddziale – 26,75 a w roku 14/15 -25,5.
Liczba zatrudnionych nauczycieli - 21 nauczycieli a w roku 14/15 -23 osoby.
Liczba etatów pedagogicznych – 15,67 wzrost wynika z podziału na grupy ( informatyka , wf, języki obce) w klasie 1 o liczebności 32 uczniów – w roku 14/15- 13,95.
Liczba etatów niepedagogicznych - 3,75 (4 osoby) bez zmian – 2 sprzątaczki , ¾ pracownik gospodarczy i 1 sekretarz szkoły
Do 31 sierpnia br. podjęto następujące czynności:
utwardzono drogę dojazdową oraz plac przy szkole poprzez położenie blisko 700 m2 kostki brukowej o koszcie ok. 80.000 zł , wykonano bieżące prace porządkowe, dokonano przeglądu technicznego budynku, dokonano przeglądu i oceny stanu technicznego obiektu. Pozyskano sprzęt edukacyjny o wartości 65.000 zł z ZSP Godzianów co znacznie wzbogaciło i poprawiło warunki w pracowniach . Szkoła realizuje nauczanie włączające dla osób niepełnosprawnych ( na rok 15/16 przyjęto 5 dzieci z orzeczeniami). Wystąpiono do Rektora SGGW w Warszawie o zgodę na utworzenie klasy patronackiej.

3. ZSP w Godzianowie:

Szkoła wygaszona od dnia 01.09.2015

4. PPPP w Skierniewicach:

• Sprawy organizacyjno – kadrowe

Pod opieką Poradni znajduje się 64 placówki oświatowe w tym: 16 przedszkoli, 31 szkół podstawowych + odziały przedszkolne, 10 gimnazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz wychowankowie Domu Dziecka w Strobowie
Ilość dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie powiatu wynosiła ok. 7000 dzieci.
Poradnia będzie czynna pięć dni w tygodniu: (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00). Dwa razy w miesiącu (II wtorek i IV piątek miesiąca) w dniach przyjęć lekarza psychiatry godziny pracy poradni są dostosowane do potrzeb klientów.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w roku szkolnym 2015/2016 będzie pracowała w oparciu o projekt organizacyjny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
Kadrę pedagogiczną stanowić będą specjaliści z zakresu:
- dyrektor – pedagog-terapeuta;
- 3 pedagogów terapeutów, w tym jeden dodatkowo z uprawnieniami oligofrenopedagoga
- 3 psychologów, w tym jeden z uprawnieniami zawodoznawstwa;
- 2 logopedów z uprawnieniami neurologopedii.
W roku szkolnym 2015/2016 w posiedzeniach Zespołu Orzekającego uczestniczyć będzie nadal lekarz konsultant p. Halina Oręziak (zatrudniona na podstawie umowy zlecenia).

Dr n. med. Sylwia Sobieszczańska udzielać będzie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu (zatrudniona na podstawie umowy zlecenia)
Stan przygotowania zasobów materialnych (sprzęt, pomoc, wyposażenie)
• Doposażono poradnię w nowe narzędzia diagnostyczne i pomoce dydaktyczne które pozyskano z ZSP Godzianów o wartości 10.000 zł
• Dokonano przeglądu sprzętu komputerowego,
• Zaktualizowano licencje komputerowe,
• Przeprowadzono gruntowne porządki w gabinetach
• Przyjęto zasadę obsługi dzieci niepełnosprawnych lub rodziców niepełnosprawnych w pokoju 28 który zostanie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych wraz z PCPR .

Inne sprawy

• W miesiącu wrześniu zostanie wysłana drogą e-mailową nowa informacja do dyrektorów dotycząca spotkania organizacyjnego,
• W miesiącu wrześniu odbędzie się spotkanie dyrektora Poradni z dyrektorami placówek, na którym nastąpi ustalenie form współpracy oraz przedstawiona zostanie oferta poradni,
• Opracowano nową ofertę z propozycjami zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych
• Opracowano kalendarium wydarzeń na rok szkolny 2015/2016.
• Przeprowadzono Radę Pedagogiczną podsumowującą rok szkolny 2014/2015 i organizacyjną na rok szkolny 2015/2016.

Z przedstawionych informacji i złożonych dokumentów wynika, że szkoły prowadzone przez Powiat Skierniewicki oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna są dobrze przygotowane do realizacji zadań w roku szkolnym 2015/2016. Posiadają dobrze przygotowane kierownictwo, odpowiednią kadrę dydaktyczną, odpowiednie dokumenty organizacyjno-programowe, dobre wyposażenie, są bezpieczne.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,580,134 unikalne wizyty