Artykuły: Powiatowy Rzecznik Konsumentów Sądownictwo polubowne


Polubowne formy rozstrzygania sporów w zakresie usług finansowych Arbiter Bankowy
Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze.

Polubowne formy rozstrzygania sporów w zakresie usług finansowych Sąd polubowny przy KNF
Sąd Polubowny przy KNF rozstrzyga spory pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz o prawa niemajątkowe Istnieją dwie drogi rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym KNF.

Polubowne formy rozstrzygania sporów w zakresie usług telekomunikacyjnych
Mediacje Prezesa UKE Na stronie internetowej www.uke.gov.pl w zakładce Poradnik/Postępowanie mediacyjne znajdują się niezbędne informacje dotyczące organizacji i działalności Sądu Polubownego. Przede wszystkim każdy zainteresowany znajdzie tam potrzebne informacje dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu skutecznego złożenia wniosku o mediacje Prezesa UKE.

Polubowny Sąd Konsumencki przu Inspekcji Handlowej
Polubowny Sąd Konsumencki przy IH Działają one przy instytucjach publicznych np. Inspekcji Handlowej, jednakże mogą prowadzić je również organizacje zrzeszające osoby prowadzące działalność zawodową określonego rodzaju czy wykonujące wolny zawód jak np. izby gospodarcze czy kancelarie prawnicze.
Wygenerowano w sekund: 0.05
8,332,110 unikalne wizyty