Artykuły: Powiatowy Rzecznik Konsumentów Sądownictwo powszechne

Porady praktyczne
W trakcie postępowania sądowego pamiętać należy o kilku kwestiach: • Nieodebranie korespondencji sądowej z reguły działa na niekorzyść osoby, która uchyla się od odbioru korespondencji. Jeżeli adresat nie może odebrać pisma osobiście albo odbioru takiego nie dokona jego dorosły domownik pismo pozostawiane jest w placówce pocztowej operatora publicznego, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej. Wyczerpanie tej drogi powoduje domniemanie, że korespondencja została doręczona.

Informacje ogólne
Występując na drogę postępowania sądowego należy sporządzić szczególnego rodzaju pismo procesowe jakim jest pozew. Pozew powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 126 § 1 kpc, który przewiduje, że każde pismo procesowe powinno zawierać:
Wygenerowano w sekund: 0.06
8,060,815 unikalne wizyty