Artykuły: Powiatowy Rzecznik Konsumentów kategorie spraw

Gwarancja - odpowiedzialność gwaranta
Gwarancja została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.). Zakres tej regulacji jest jednak bardzo ogólnikowy i zawarty tylko w jednym przepisie. W ten sposób ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom znaczną swobodę co do określenia warunków gwarancji, a tym samym określenia uprawnień konsumenta i obowiązków gwaranta. Ich treść zamieszczona jest w dokumencie gwarancyjnym.

Umowa o kredyt konsumencki
Umowa o kredyt konsumencki została uregulowana w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Sprzedaż konsumencka - odpowiedzialność sprzedawcy
Sprzedaż konsumencka - odpowiedzialność sprzedawcy Sprzedaż konsumencka i odpowiedzialność sprzedawcy uregulowana jest w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.).

Umowy zawierane na odległość
Umowy zawierane na odległość zostały uregulowane w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa zostały uregulowane w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Usługi pocztowe
Usługi pocztowe zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn zm.), a szczegółowe zasady postępowania reklamacyjnego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz.1795 z późn. zm.). Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych. Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje w szczególności przez: 1) przyjęcie przez operatora przesyłki do przemieszczenia i doręczenia; 2) wrzucenie przesyłki listowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych oraz podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych, do nadawczej skrzynki pocztowej operatora; 3) przyjęcie przekazu pocztowego.

Usługi telekomunikacyjne
Usługi telekomunikacyjne zostały uregulowane w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późń. zm.), a szczegółowe zasady postępowania reklamacyjnego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).

Usługi turystyczne - ochrona konsumenta i odpowiedzialność biura podróży
Usługi turystyczne - ochrona konsumenta i odpowiedzialność biura podróży Usługi turystyczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.).
Wygenerowano w sekund: 0.05
8,324,859 unikalne wizyty