informacja o XXIII sesji Rady Powiatu


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU w SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 02 grudnia 2016 rokuDziałając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXIII sesji Rady Powiatu
w Skierniewicach, która odbędzie się w piątek 09 grudnia 2016 roku
o godzinie 11:00 w sali nr 230, II p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXIII/114/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025.
6. Podjęcie uchwały Nr XXIII/115/16 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXIII/116/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skierniewicki.
8. Podjęcie uchwały Nr XXIII/117/16 zmieniająca Uchwałę Nr V/29/07 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze” zmienioną Uchwałą Nr X/63/11 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 28 października 2011 roku.
9. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o działalności inspekcji na terenie Powiatu Skierniewickiego za 2015 rok.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady
(-) Teresa Jędraszek

POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

22 listopada br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyło się uroczyste spotkanie pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu skierniewickiego z władzami samorządowymi. Okazją do tej uroczystości był „Dzień Pracownika Socjalnego” obchodzony corocznie 21 listopada. Powiatowe obchody „Dnia Pracownika Socjalnego” od wielu lat są wpisane w stały kalendarz uroczystości powiatowych.
Na zaproszenie Starosty Skierniewickiego Mirosława Beliny i Zarządu Powiatu w Skierniewicach gościli Kierownicy i pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, Dyrektor i pracownicy Centrum do Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz zaproszeni goście.
Spotkanie było dla pracowników pomocy społecznej nie tylko okazją do świętowania, ale też okazją do wymiany doświadczeń.
W tym szczególnym dla pracowników służb społecznych dniu, Starosta Skierniewicki Mirosław Belina złożył pracownikom socjalnym podziękowania za służenie profesjonalną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem tym, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Życzył Wszystkim, aby służba drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w wypełnianie obowiązków i profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu, były źródłem satysfakcji i przynosiły ludzką życzliwość i przyjaźń. Złożył również pracownikom socjalnym życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Spotkanie uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Skierniewicach.


Zapraszamy do galerii
PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSP GŁUCHÓW I ZSP BOLIMÓW - 491 TYŚ ZŁ DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGOUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie rozpatrzył projekt pn: ”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu to: 25 uczniów i 8 nauczycieli z ZSP Głuchów oraz 40 uczniów i 10 nauczycieli z ZSP Bolimów.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów Technikum w Głuchowie i LO w Bolimowie. Zaplanowane zadania zaowocują uzyskaniem wyższych wyników egzaminu maturalnego, wyrównaniem pozyskanej wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych, wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz pełniejsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Projekt ma na celu także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w szkołach kadry.
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczych: ZSP Głuchów na kwotę 33.900 zł, ZSP Bolimów na kwotę 34.900 zł, o zakup nowoczesnych narzędzi pozwalających stworzyć warunki do nauki umożliwiających realizację ww. celów. Doposażone zostaną również pracownie informatyczne w ZSP Głuchów na kwotę 61.534,43 zł i ZSP Bolimów na kwotę 58.350,00 zł. o tablety, aparat, laptopy i urządzenia wielofunkcyjne.
W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg zajęć, warsztatów dla uczniów, kursów doskonalących dla nauczycieli. Zaplanowano również wyjazdy edukacyjne m.in. do Centrum Nauki Kopernik, Planetarium w EC1 w Łodzi, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
Termin realizacji projektu od 01.12.2016r. do 31.08.2017r.

UCHWAŁA NR 174/16 Zarządu Powiatu W Skierniewicach

INFORMACJA

INFORMACJA
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
uprzejmie informuje

iż 22 listopada 2016 r.
Krajowa Rada Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi
organizuje VI Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych
pod hasłem „Nie unikaj komornika”.

Tego dnia w kancelariach komorniczych w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne z zakresu postępowania egzekucyjnego.
Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać praktyczną wiedzę na temat roli komorników w obrocie gospodarczym, a także konsekwencji jakie za sobą niesie egzekucja komornicza.
Dłużnicy i wierzyciele będą mogli dowiedzieć się jakie mają prawa oraz uzyskać informacje na temat zasad postępowania w sytuacji kiedy do drzwi zapuka komornik.

Bezpłatnej porady będzie można zasięgnąć:
osobiście w dniu 22 listopada 2016r. (wtorek) w wybranych kancelariach komorniczych w całej Polsce lub pod nr infolinii (22) 299 8777, która będzie czynna w godz. 8.00 – 20.00.

osobiście lub telefonicznie w dniu 25.11.2016r. (piątek) w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 (siedziba Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Skierniewicach p. 129) w godz. 1000-1400 tel. 46 8345962.
Dyżur będzie pełnił Pan Michał Dobrzyński - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.

Zaproszenie do składania ofert.Dokumentacja potrzebna go składania ofert znajduje się na BIP aktualności.

informacja o XXII sesji Rady Powiatu


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU w SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 26 października 2016 rokuDziałając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXII sesji Rady Powiatu
w Skierniewicach, która odbędzie się w piątek 04 listopada 2016 roku

o godzinie 11:00 w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXII/112/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025.
6. Podjęcie uchwały Nr XXII/113/16 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
7. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i kierowników wydających decyzje
w imieniu starosty.
8. Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. St. Reymonta w Skierniewicach za 2015 rok.
9. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
10. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach za 2015 rok.
11. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o działalności inspekcji na terenie powiatu za 2015 rok.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady
(-) Teresa Jędraszek

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnego.


Zarząd Powiatu W Skierniewicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodplatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Skierniewic
Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 5
· Najnowszy użytkownik: jacek zimnota
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,533,901 unikalne wizyty