Aktualnie online

· Go艣ci online: 1

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota

Logowanie

Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o

Dzie艅 dziecka.

Mi臋dzynarodowy Dzie艅 Rodziny

Mi臋dzynarodowy Dzie艅 Rodziny
Zapraszamy do galeriiW zwi膮zku z obchodami Mi臋dzynarodowego Dnia Rodziny 15.05.2017r. odby艂o si臋 spotkanie 鈥濿 rodzinnym puchu 鈥 jak dba膰 o w艂a艣ciwe relacje w rodzinie鈥 zorganizowane przez Powiatow膮 Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮 w Skierniewicach.
W programie spotkania by艂 wyk艂ad na temat budowania dobrych relacji w rodzinie, zabawa interaktywna 鈥濺azem tworzymy rodzin臋鈥, wyst臋py dzieci z Przedszkola w Makowie i Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋tem.
Ponadto podsumowano konkursy:
鈥瀂aczarowane pude艂ko鈥 - kt贸rego celem by艂o rozwijanie my艣lenia tw贸rczego, wyobra藕ni i kreatywno艣ci z wykorzystaniem technik plastyczno-konstrukcyjnych,
鈥濸owiatowy Mistrz Ortografii 2017鈥 鈥 kt贸rego celem by艂o promowanie uczni贸w najzdolniejszych w zakresie umiej臋tno艣ci ortograficznych, doskonalenie kompetencji ortograficznych,
Uroczysto艣ci towarzyszy艂a wystawa wspania艂ych prac dzieci 5-6 letnich bior膮cych udzia艂 w konkursie 鈥瀂aczarowane pude艂ko鈥. W spotkaniu wzi臋艂o udzia艂 146 os贸b 鈥 dzieci, nauczycieli, rodzic贸w oraz zaproszonych go艣ci.

Dzie艅 stra偶aka

WYKAZ NIERUCHOMO艢CI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

Boryna Roku 2017

Podczas Do偶ynek Powiatowych 2017r w 呕elaznej gmina Skierniewice
wybierzemy najlepszego gospodarza powiatu 2017r.


Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego w celu popularyzacji osi膮gni臋膰 zawodowych
i spo艂ecznych rolnik贸w oraz aby promowa膰 nowoczesne rolnictwo i aktywno艣膰 spo艂eczn膮 na obszarach wiejskich, przygotowa艂 za艂o偶enia konkursu na najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego pn. 鈥濨oryna Roku 2017鈥, jest to pi膮ta edycja tego konkursu.
Tak jak w roku ubieg艂ym konkurs b臋dzie si臋 odbywa艂 w czterech kategoriach tj. ma艂e gospodarstwo rolne (powierzchnia mniejsza ni偶 10 ha), gospodarstwo rolne (powierzchnia powy偶ej 10 ha), gospodarstwo specjalistyczne oraz zak艂ad rolno 鈥 spo偶ywczy i zostanie rozstrzygni臋ty podczas tegorocznych Do偶ynek, 20 sierpnia br. w 呕elaznej a jego zwyci臋zcy otrzymaj膮 Statuetki i Dyplomy Honorowe.
Regulaminy i kwestionariusze zg艂oszeniowe s膮 dost臋pne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach www.powiat-skierniewice.pl w zak艂adce pliki do pobrania Boryna Roku 2016 oraz w Biurze Obs艂ugi Interesanta.
Zach臋camy rolnik贸w do wzi臋cia udzia艂u w konkursie, zobaczymy kto w tym roku otrzyma tytu艂 鈥濨oryna Roku 2017鈥.?


呕yczenia Wielkanocne

Konsultacje "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Skierniewickiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na lata 2017鈥2022鈥

OG艁OSZENIE O KONKURSIE G艂uch贸w

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr 198/17
Zarz膮du Powiatu Skierniewickiego
z dnia 21 marca 2017 roku.


OG艁OSZENIE O KONKURSIE

Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego og艂asza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w G艂uchowie ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 G艂uch贸w.I. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymagania okre艣lone
w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa藕dziernika 2009r.
w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg贸lnych typach publicznych szk贸艂 i rodzajach publicznych plac贸wek(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce wymagania:

1. uko艅czy艂 studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2. uko艅czy艂 studia wy偶sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pi臋cioletni sta偶 pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. uzyska艂:
a) co najmniej dobr膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich pi臋ciu lat pracy lub
b) pozytywn膮 ocen臋 dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego 鈥 pozytywn膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy偶szej
przed przyst膮pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o kt贸rym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty, je偶eli nie przeprowadzono konkursu 鈥 przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
wym贸g posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagaj膮cym kwalifikacji pedagogicznych w urz臋dzie organu administracji rz膮dowej, kuratorium o艣wiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr臋gowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowi膮zku 艣wiadczenia pracy na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi膮zkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
5. spe艂nia warunki zdrowotne niezb臋dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z p贸偶n.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego 鈥 kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 鈥 Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p贸藕n. zm.), oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie dyscyplinarne,
7. nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
8. nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego,
9. nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.),

osoba nieb臋d膮ca nauczycielem, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym 偶e wym贸g ten nie dotyczy obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. uko艅czy艂a studia magisterskie,
3. posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy, w tym co najmniej dwuletni sta偶 pracy
na stanowisku kierowniczym,
4. ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z praw publicznych,
5. nie toczy si臋 przeciwko niej post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne,
6. uko艅czy艂a studia wy偶sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli,
7. spe艂nia warunki zdrowotne niezb臋dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. nie by艂a skazana prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
9. nie by艂a karana zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.).
II. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰:
1) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu oraz koncepcj臋 funkcjonowania i rozwoju danej szko艂y,
2) po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz po艣wiadczaj膮cego obywatelstwo kandydata,
3) 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o:
sta偶u pracy pedagogicznej 鈥 w przypadku nauczyciela albo
sta偶u pracy dydaktycznej 鈥 w przypadku nauczyciela akademickiego albo
sta偶u pracy, w tym sta偶u pracy na stanowisku kierowniczym 鈥 w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,
4) orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego sta偶u pracy o kt贸rym mowa w pkt. 3,
5) orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego wykszta艂cenia, w tym dyplomu uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub 艣wiadectwa uko艅czenia studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo 艣wiadectwa uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮,
6) za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) o艣wiadczenie, 偶e przeciwko kandydatowi nie toczy si臋 post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne,
8) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
9) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych
z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.),
10) o艣wiadczenie o dope艂nieniu obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 pa藕dziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ贸w bezpiecze艅stwa pa艅stwa z lat 1944-1990 oraz tre艣ci tych dokument贸w (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z p贸藕n.zm.) 鈥 w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szko艂y (dotyczy os贸b urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.)
11) orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem
- w przypadku nauczyciela,
12) orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 karty oceny pracy lub ocen臋 dorobku zawodowego 鈥 w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z p贸藕n.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 鈥 Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p贸藕n. zm.) 鈥 w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z pe艂ni praw publicznych 鈥 w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,
15) o艣wiadczenie, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Na 偶膮danie organu prowadz膮cego szko艂臋, kandydat jest obowi膮zany przedstawi膰 orygina艂y po艣wiadczonych kopii dokument贸w.

III. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem 鈥濳onkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w G艂uchowie鈥 w terminie 14 dni od dnia ukazania
si臋 og艂oszenia, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego.O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie. Kandydat zg艂asza si臋 na konkurs z dokumentem to偶samo艣ci. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce konkursu mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice pok贸j 226,tel: 046 834-59-32

Aktualnie online

· Go艣ci online: 1

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,907,726 unikalne wizyty