Data: Wtorek, 28 Lipca 2015 roku.

  Imieniny obchodzi: Wiktor, Innocenty, Aida

http://bip.powiat-skierniewice.pl
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego o wartości podanej wg wykazu jak poniżej:
1) Samochód osobowy VOLKSWAGEN BORA 1.6 – nr rej. ES 02323 rok produkcji 2000 – cena wywoławcza 5500,00.zł brutto.
2) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 1 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 345 cm – cena wywoławcza 1300,00 zł brutto.
3) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY oznaczony Nr 4 (brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 350 cm – cena wywoławcza 400,00 zł brutto.
4) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 5 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 280 cm – cena wywoławcza 1100,00 zł brutto.
§ 2. Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym.
§ 3. Ceną wywoławczą jest cena ustalona przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach i podana przy każdym składniku mienia.
§ 4. Termin sprzedaży wyznacza się na 12 sierpnia 2015 roku godz. 10.00.
§ 5. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz podana do publicznej wiadomości w lokalnej prasie.
§ 6. Miejsce sprzedaży - sala nr 230 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6.
§ 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej danego przedmiotu:
1) Samochód osobowy VOLKSWAGEN BORA 1.6 – nr rej. ES 02323 rok produkcji 2000 – wadium – 550,00 zł.
2) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 1 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 345 cm – wadium 130,00 zł.
3) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY oznaczony Nr 4 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 350 cm – wadium 40,00 zł.
4) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 5 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 280 cm – wadium 110,00 zł.
§ 8. Wadium należy wnieść w gotówce do dnia 12 sierpnia 2015 r. do godz. 9.00
w kasie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach lub na rachunek bankowy: BZ WBK SA O/Skierniewice NR 94 1500 1689 1216 8001 8094 0000.
§ 9. 1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem aukcji.
2. Uczestnikom aukcji, którzy nie wygrają w aukcji wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu aukcji, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania lub zakończenia aukcji z wynikiem negatywnym.
3. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał zaliczy się na poczet ceny nabycia.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nabywca będzie uchylać się od uiszczenia ceny nabycia ( zakupu środka majątkowego).
§ 10. Ustala się następujące warunki aukcji:
1. Cena wywoławcza jest podana w wartościach brutto.
2. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości w kwocie nie mniejszej niż 50 zł.
3. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:
1) Osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny.
3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny.
4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji.
§ 11. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji.
1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny.
2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.
3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.
4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej.
5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.
6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 12. 1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.
2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd Powiatu w Skierniewicach może ten termin przesunąć.
3. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy.
4. . Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Starostwa Powiatowego w Skierniewicach Bank: BZ WBK SA O/Skierniewice NR 12 1500 1689 1216 8005 5073 0000 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.
5. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.
§ 13. Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków aukcji bez podania przyczyny.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Komisji w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Marian Stasik
2. Członek Komisji – Marcin Szymański
3. Członek Komisji – Maria Maciejak
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skierniewickim.
Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skierniewickim.


Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) w związku z art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
ogłaszam nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skierniewickim .
§ 1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje, oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Skierniewickiego.
§ 2. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§ 3. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:
1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) Ocena realizacji programów;
4) Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
§ 4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób.
§ 5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.
§ 6. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Nazwę podmiotu zgłaszającego;
2) Imię i nazwisko kandydata;
3) Adres do korespondencji kandydata oraz numer telefonu kontaktowego kandydata;
4) Krótkie uzasadnienie wyboru;
5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
6) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
§ 7. Zgłoszenia kandydatów z formie pisemnej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 34, w terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r.
§ 8. Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
§ 9. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Skierniewicki

M. Belina

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania pn. „Szkolenie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Skierniewickiego”
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania pn.
„Szkolenie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Skierniewickiego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Skierniewickiego.

Termin szkolenia: rozpoczęcie – wrzesień 2015 r., zakończenie – listopad 2015 r.

Zajęcia prowadzone będą dla 5 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych ( 3 rodziny zastępcze) , które nie przeszły szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze przed ustanowieniem ich rodzinami zastępczymi.
Zakres szkolenia w odniesieniu do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej winien być zgodny z zatwierdzonym na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 332) przez ministra właściwego do spraw rodziny programem szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zawodowe.
Szkolenie powinno być przeprowadzone na terenie Skierniewic, przez specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń (certyfikowanych trenerów). Zajęcia odbywać się będą grupowo , z wyłączeniem zajęć indywidualnych. Wykonawca zapewnia miejsce szkolenia.
Szkolenia muszą zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami :
- zajęcia powinny się odbywać piątki w godzinach popołudniowych po godz. 16.00 i w soboty pomiędzy godz. 9.00 a 16.00, nie więcej niż 7 godzin dziennie.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji zadania min. : list obecności, informacji o każdym z uczestników szkolenia będącej podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem opinii o predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne (w formie drukowanej) oraz harmonogram szkolenia.
Wykonawca zapewnia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale dydaktyczne adekwatne do wielkości grupy, z odpowiednim ogrzewaniem i oświetleniem, z dostępem do toalety i bieżącej wody.
Wykonawca jest zobowiązany do wydania zaświadczeń uczestnikom o ukończeniu szkolenia. Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób, skierowanych na zajęcia przez Zamawiającego.
Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę (brutto) za przeszkolenie jednej osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
Płatność za szkolenia nastąpi po wykonaniu całości zadania na podstawie rachunku/faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu i przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa wyżej. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę przeszkolonych osób według jednostkowej ceny brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Do oferty należy dołączyć:
1/ program szkolenia ;
2/ dokument potwierdzający zatwierdzenie przez właściwego ministra programu szkolenia, na podstawie którego zostanie szkolenie przeprowadzone ;
3/ dokumenty potwierdzające uprawnienie do prowadzenia szkolenia według programu zatwierdzonego przez właściwego ministra (certyfikaty trenerów);
4/ informację o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu tego typu szkoleń;
5/ harmonogram szkoleń zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni , godziny
i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia .
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na przeprowadzenie szkolenia: „Szkolenie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Skierniewickiego” do dnia 31 lipca 2015r. do godz. 16.00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice (osobiście lub pocztą).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach unieważni niniejsze postępowanie ofertowe w przypadku, gdy najniższa cena oferty przekraczać będzie kwotę przeznaczona na realizację szkolenia.Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Zarząd Powiatu w Skierniewicach podaje do publicznej wiadomości informacje o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:OGŁOSZENIEZarząd Powiatu w Skierniewicach podaje do publicznej wiadomości informacje o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:
1. Samochód osobowy VOLKSWAGEN BORA 1.6 – nr rej. ES 02323 rok produkcji 2000 – cena wywoławcza 6500,00.zł brutto.
2. PIASKARKO-SOLARKA DROGOWA Z SILNIKIEM OZNACZONA NR. 1 – cena wywoławcza -1700,00 zł brutto.
3. PIASKARKO-SOLARKA DROGOWA Z SILNIKIEM OZNACZONA NR. 2 – cena wywoławcza -1900,00 zł brutto.
4. PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 1 o szerokości roboczej 345 cm – cena wywoławcza 1500,00 zł brutto.
5. PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM firmy Dobrowolski typ PD-03 rok prod. 2004 o szerokości roboczej 330 cm oznaczony Nr 2 – cena wywoławcza 2000,00 zł brutto.
6. PŁUG ODŚNIEŻNY DWUSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 3 o szerokości roboczej 300 cm i ramionach o długościach po 250 cm – cena wywoławcza 900,00 zł brutto.
7. PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY oznaczony Nr 4 o szerokości roboczej 350 cm – cena wywoławcza 500,00 zł brutto.
8. PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 5 o szerokości roboczej 280 cm – cena wywoławcza 1300,00 zł brutto.

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym.
Termin sprzedaży tj. przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 14 lipca 2015 roku godz. 1100 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach sala nr 230.
Pojazdy i maszyny można oglądać w dniach pracy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Kaczyńskiego 9 w godzinach od 700 do 1500.
Osobą do kontaktu jest Pan Albert Cieślak – dostępny jest pod numerem telefonu: 516 006 479 lub 46 833 33 68.
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia aukcji zawarte są w uchwale Nr 50/15 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego – udostępniane na miejscu w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Kaczyńskiego 9.

Starosta Skierniewicki
Mirosław Belina

Uchwała Zarządu Powiatu do treści ogłoszenia

Jubileusz 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzowie.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity. Dz. U. z 2015r., poz. 782) Starosta Skierniewicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Wystawa Czasowa ”Gmina Godzianów - Historia i Współczesność”
Wystawa Czasowa ”Gmina Godzianów - Historia i Współczesność”


Wystawa Czasowa ”Gmina Godzianów - Historia i Współczesność”


12 czerwca br. w Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich otwarta została wystawa „Gmina Godzianów - Historia i Współczesność”. Jest to trzecia z 9 wystaw prezentujących historię i obecny dorobek poszczególnych gmin Powiatu Skierniewickiego.
Na otwarcie wystawy przybyło wielu gości m.in. Wicestarosta Skierniewicki - Tadeusz Grotkowski, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie - Jerzy Czerwiński, Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Łaska, Sekretarz Gminy Godzianów - Andrzej Mozga.
Na wystawie przedstawiono zarys historii gminy Godzianów, pokazano jej herb, flagę,
a trębacz z Orkiestry Dętej odegrał hymn gminy.
Na planszach pokazano historię oraz współczesność poszczególnych wsi gminy.
W części historycznej znalazły się archiwalne fotografie i dokumenty mieszkańców gminy biorących udział w I i II wojnie światowej oraz cenne pamiątki w postaci odznaczeń, dokumentów, elementów wyposażenia wojskowego itp. Szczególną uwagę poświęcono Batalionom Chłopskim, ponieważ w 1942 r. w Godzianowie zorganizowana została Komenda Powiatowa BCH oraz odbywało się tajne nauczanie pod ochroną BCH, na poziomie szkoły średniej.
Współczesna część wystawy to prezentacja szkół podstawowych, gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Przedstawiono także Jednostkę Strzelecką działającą przy LO, jej historię i działalność na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży.
Duża część wystawy poświęcona została sztuce ludowej. Zaprezentowano na niej sylwetkę i dorobek artystyczny najwybitniejszego rzeźbiarza i malarza – Adama Petryny
z Zapad. Pokazano także rzeźby i rysunki współczesnego artysty urodzonego w Godzianowie – Marka Supery.
Wystawa będzie czynna do października 2015 r.
Ostatnie artykuły
Aktualnie online
» Gości online: 2

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 2
» Najnowszy użytkownik: gpawlak