WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity. Dz. U. z 2015r., poz. 782) Starosta Skierniewicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- zabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3 o pow. 0,11ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Prandotów, gmina Nowy Kawęczyn, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00038050/9.
Dla nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjno - usługowej.
Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 35m2.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 22.727,00zł,
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem 00/100).
Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

- niezabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 628 o pow. 0,25ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Pszczonów, gmina Maków, dla której w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00039742/4.
Dla nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem R4 – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów ograniczonej do istniejących siedlisk rolniczych.
Cena nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 3.773,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy 00/100).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od ogłoszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 5 sierpnia 2015r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
tj. w dniach 25.06 – 15.07.2015r.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.09
8,069,783 unikalne wizyty