Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skierniewickim.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skierniewickim.


Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) w związku z art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
ogłaszam nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skierniewickim .
§ 1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje, oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Skierniewickiego.
§ 2. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§ 3. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:
1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) Ocena realizacji programów;
4) Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
§ 4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób.
§ 5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.
§ 6. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Nazwę podmiotu zgłaszającego;
2) Imię i nazwisko kandydata;
3) Adres do korespondencji kandydata oraz numer telefonu kontaktowego kandydata;
4) Krótkie uzasadnienie wyboru;
5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
6) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
§ 7. Zgłoszenia kandydatów z formie pisemnej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 34, w terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r.
§ 8. Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
§ 9. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Skierniewicki

M. Belina

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
6,321,190 unikalne wizyty