Ogłoszenie w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego o wartości podanej wg wykazu jak poniżej:
1) Samochód osobowy VOLKSWAGEN BORA 1.6 – nr rej. ES 02323 rok produkcji 2000 – cena wywoławcza 5500,00.zł brutto.
2) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 1 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 345 cm – cena wywoławcza 1300,00 zł brutto.
3) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY oznaczony Nr 4 (brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 350 cm – cena wywoławcza 400,00 zł brutto.
4) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 5 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 280 cm – cena wywoławcza 1100,00 zł brutto.
§ 2. Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym.
§ 3. Ceną wywoławczą jest cena ustalona przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach i podana przy każdym składniku mienia.
§ 4. Termin sprzedaży wyznacza się na 12 sierpnia 2015 roku godz. 10.00.
§ 5. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz podana do publicznej wiadomości w lokalnej prasie.
§ 6. Miejsce sprzedaży - sala nr 230 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6.
§ 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej danego przedmiotu:
1) Samochód osobowy VOLKSWAGEN BORA 1.6 – nr rej. ES 02323 rok produkcji 2000 – wadium – 550,00 zł.
2) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 1 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 345 cm – wadium 130,00 zł.
3) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY oznaczony Nr 4 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 350 cm – wadium 40,00 zł.
4) PŁUG ODŚNIEŻNY JEDNOSTRONNY ZAWIESZANY Z SIŁOWNIKIEM oznaczony Nr 5 ( brak tabliczki znamionowej na maszynie) o szerokości roboczej 280 cm – wadium 110,00 zł.
§ 8. Wadium należy wnieść w gotówce do dnia 12 sierpnia 2015 r. do godz. 9.00
w kasie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach lub na rachunek bankowy: BZ WBK SA O/Skierniewice NR 94 1500 1689 1216 8001 8094 0000.
§ 9. 1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem aukcji.
2. Uczestnikom aukcji, którzy nie wygrają w aukcji wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu aukcji, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania lub zakończenia aukcji z wynikiem negatywnym.
3. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał zaliczy się na poczet ceny nabycia.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nabywca będzie uchylać się od uiszczenia ceny nabycia ( zakupu środka majątkowego).
§ 10. Ustala się następujące warunki aukcji:
1. Cena wywoławcza jest podana w wartościach brutto.
2. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości w kwocie nie mniejszej niż 50 zł.
3. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:
1) Osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny.
3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny.
4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji.
§ 11. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji.
1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny.
2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.
3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.
4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej.
5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.
6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 12. 1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.
2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd Powiatu w Skierniewicach może ten termin przesunąć.
3. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy.
4. . Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Starostwa Powiatowego w Skierniewicach Bank: BZ WBK SA O/Skierniewice NR 12 1500 1689 1216 8005 5073 0000 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.
5. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.
§ 13. Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków aukcji bez podania przyczyny.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Komisji w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Marian Stasik
2. Członek Komisji – Marcin Szymański
3. Członek Komisji – Maria Maciejak
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
7,547,603 unikalne wizyty