Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody

Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1045) wprowadziła w art. 29 zmiany do ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów.

Nadal obowiązuje generalna zasada usuwania drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
- posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
- właściciela urządzeń przesyłowych (gazociągu, linii energetycznej itp.), jeżeli

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Dla drzew rosnących na nieruchomości będącej własnością gminy- z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – zezwolenie na usunięcie drzew wydaje starosta.

Kompetencje do wydawania zezwoleń i nakładania kar pieniężnych za usuwanie drzew przyznano dodatkowo marszałkowi województwa w odniesieniu do drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność miast na prawach powiatu.

Wspomnieć należy również o nowej zasadzie, która mówi , że przy inwestycjach budowlanych usunięcie drzewa lub krzewu kolidującego z inwestycją, może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę. Zasady tej nie stosuje się do inwestycji celu publicznego.

Nadmienić należy również o nowych przypadkach, dla których nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, między innymi do;
1) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
2) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez wymienione w przepisie służby ratownicze i publiczne, a także inne podmioty lub osoby po wcześniejszym przeprowadzeniu oględzin przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego potwierdzających, ze drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot,
3) w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

Zmiany nastąpiły również, w zakresie przypadków, w których nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, między innymi za usunięcie:
1) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
c) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat,
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ustawa zmieniająca doprecyzowała także sprawy niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Zgodnie z nowymi przepisami prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że ma na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty za usunięcie drzewa.
W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Wprowadzony zostanie nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłata ta będzie zależna od:
1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość,
2) współczynnika różnicującego stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia stawki i współczynniki opłat, kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, zróżnicowanymi warunkami wzrostu poszczególnych drzew i krzewów oraz funkcjami pełnionymi przez drzewa i krzewy.
W kwestii szczegółów dotyczących zmian w ustawie o ochronie przyrody odsyłam Państwa do lektury ustawy przywołanej na wstępie.
Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
6,321,288 unikalne wizyty