WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) Starosta Skierniewicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 380 o pow. 0,5094ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Joachimów Mogiły, gmina Bolimów, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00038697/6.
Dla nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZL – tereny leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 3.631,00zł,
(słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden 00/100).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od ogłoszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 18 sierpnia 2016r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
tj. w dniach 08.07 – 28.07.2016r.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
6,282,727 unikalne wizyty