Aktualnie online

· Go艣ci online: 1

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota

Logowanie

Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o

Aktywny Samorz膮d 2017

PILOTAZOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZ膭D" 鈥 2017

CEL G艁脫WNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj膮cych uczestnictwo beneficjent贸w pomocy w 偶yciu spo艂ecznym, zawodowym i w dost臋pie do edukacji.
CELE SZCZEG脫艁OWE:
1. przygotowanie beneficjent贸w programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pe艂nienia r贸偶nych r贸l spo艂ecznych poprzez umo偶liwienie im w艂膮czenia si臋 do tworz膮cego si臋 spo艂ecze艅stwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjent贸w programu do aktywizacji spo艂ecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidacj臋 lub ograniczenie barier w poruszaniu si臋 oraz barier transportowych,
3. umo偶liwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie element贸w wspieraj膮cych ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjent贸w programu na rywalizacj臋 o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwy偶szanie kwalifikacji,
5. wzrost kompetencji os贸b zaanga偶owanych w proces rehabilitacji os贸b niepe艂nosprawnych, pracownik贸w lub pracuj膮cych na rzecz jednostek samorz膮du terytorialnego lub organizacji pozarz膮dowych.
Modu艂 I 鈥 likwidacja barier utrudniaj膮cych aktywizacj臋 spo艂eczn膮 i zawodow膮.
Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :
Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i monta偶u oprzyrz膮dowania do posiadanego samochodu
鈥 maksymalna kwota dofinansowania 鈥 5.000 z艂,
鈥 udzia艂 w艂asny - 15%
鈥 okres karencji - 3 lata,
鈥 rodzaj niepe艂nosprawno艣ci 鈥 narz膮d ruchu - znaczny lub umiarkowany stopie艅 lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci,
鈥 wiek do lat 18 lub wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie.
Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
鈥 maksymalna kwota dofinansowania - 2.100 z艂,
鈥 w tym dla kosz贸w kursu i egzamin贸w - 1.500 z艂,
鈥 pozosta艂e koszty - 600 z艂,
鈥 udzia艂 w艂asny - 25%,
鈥 znaczny lub umiarkowany stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,
鈥 wiek aktywno艣ci zawodowej,
鈥 dysfunkcja narz膮du ruchu.
Obszar B : likwidacja barier w dost臋pie do uczestniczenia w spo艂ecze艅stwie informacyjnym:
Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprz臋tu elektronicznego lub jego element贸w oraz oprogramowania
鈥 rodzaj niepe艂nosprawno艣ci 鈥 narz膮d ruchu - dla osoby z dysfunkcj膮 obu ko艅czyn g贸rnych - 5.000 z艂,
鈥 rodzaj niepe艂nosprawno艣ci - wzrok - dla osoby niewidomej - 20.000 z艂, z czego na urz膮dzenie brajlowskie - 12.000 z艂, dla pozosta艂ych os贸b z dysfunkcj膮 wzroku - 8.000 z艂.
鈥 znaczny stopie艅 lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci,
鈥 wiek do lat 18 lub wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie,
鈥 udzia艂 w艂asny - 10 %,
鈥 okres karencji - 3 lata.
Zadanie 2 : Dofinansowanie szkole艅 w zakresie obs艂ugi nabytego w ramach programu sprz臋tu elektronicznego i oprogramowania
鈥 dla osoby g艂uchoniewidomej - 4.000 z艂,
鈥 dla pozosta艂ych adresat贸w programu - 2.000 z艂
鈥 z mo偶liwo艣ci膮 zwi臋kszenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wy艂膮cznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narz膮du wzroku wymaga zwi臋kszenia liczby godzin szkolenia,
鈥 znaczny stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci,
鈥 wiek do lat 18 lub wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie,
鈥 dysfunkcja obu ko艅czyn g贸rnych lub narz膮du wzroku.
Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu si臋:
Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawno艣ci technicznej posiadanego w贸zka inwalidzkiego o nap臋dzie elektrycznym
鈥 maksymalna kwota dofinansowania - 2.000 z艂,
鈥 znaczny stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci,
鈥 pomoc mo偶e by膰 udzielona po zako艅czeniu okresu gwarancji.

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy ko艅czyny, w kt贸rej zastosowano nowoczesne rozwi膮zania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jako艣ci
Dla protezy na III poziomie jako艣ci, przy amputacji:
鈥 w zakresie r臋ki - 9.000 z艂,
鈥 przedramienia - 20.000 z艂,
鈥 ramienia i wy艂uszczenia w stawie barkowym - 26.000 z艂,
鈥 na poziomie podudzia - 14.000 z艂,
鈥 na wysoko艣ci uda (tak偶e przez staw kolanowy) - 20.000 z艂,
鈥 uda i wy艂uszczenia w stawie biodrowym - 25.000 z艂 z mo偶liwo艣ci膮 zwi臋kszenia kwoty dofinansowania,
鈥 udzia艂 w艂asny - 10%,
鈥 okres karencji - 3 lata,
鈥 stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,
鈥 wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie,
鈥 potwierdzenie opini膮 eksperta PFRON stabilno艣ci procesu chorobowego,
鈥 potwierdzenie opini膮 eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolno艣ci do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawno艣ci technicznej posiadanej protezy ko艅czyny (co najmniej na III poziomie jako艣ci)
鈥 do 30% kwot o kt贸rych mowa w Zadaniu 3,
鈥 udzia艂 w艂asny - 10%,
鈥 pomoc mo偶e by膰 udzielona po zako艅czeniu okresu gwarancji.
鈥 stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,
鈥 wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie,
鈥 potwierdzona opini膮 eksperta PFRON stabilno艣ci procesu chorobowego,
鈥 potwierdzone opini膮 eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolno艣ci do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywno艣ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale偶nej.
鈥 200 z艂 miesi臋cznie 鈥 nie wi臋cej ni偶 2.400 z艂 / rok na (ka偶d膮) osob臋 zale偶n膮,
鈥 udzia艂 w艂asny 15 %,
鈥 znaczny lub umiarkowany stopnie艅 niepe艂nosprawno艣ci,
鈥 aktywno艣膰 zawodowa,
鈥 pe艂nienie roli opiekuna prawnego dziecka - 200 z艂 miesi臋cznie 鈥 nie wi臋cej ni偶 2.400 z艂 w ci膮gu roku nad jedn膮 (ka偶d膮) osob膮 zale偶n膮 .

Modu艂 II - pomoc w uzyskaniu wykszta艂cenia na poziomie wy偶szym.
Dla kogo dofinansowanie
Dofinansowanie mo偶e uzyska膰 osoba niepe艂nosprawna, kt贸ra:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,
2. pobiera nauk臋 w szkole wy偶szej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przew贸d doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W programie nie mog膮 uczestniczy膰 osoby niepe艂nosprawne, kt贸re:
1. posiadaj膮 wymagalne zobowi膮zania wobec Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie maj膮 przerw臋 w nauce (np. urlop dzieka艅ski, urlop zdrowotny).

Wysoko艣膰 dofinansowania
Warunki dofinansowania opisane s膮 w ust. 10-25 dokumentu pn. 鈥濳ierunki dzia艂a艅 (鈥)鈥.
W 2017 roku kwota dofinansowania koszt贸w nauki na semestr/p贸艂rocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie koszt贸w kszta艂cenia 鈥 do 1.000 z艂,
2. dodatku na uiszczenie op艂aty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
鈥 do 4.000 z艂,
3. op艂aty za nauk臋 (czesne) 鈥 wysoko艣膰 koszt贸w czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kszta艂cenia na poziomie wy偶szym (na jednym kierunku) - niezale偶nie od daty poniesienia koszt贸w; dofinansowanie powy偶ej kwoty 3.000 z艂 jest mo偶liwe, je艣li wysoko艣膰 przeci臋tnego miesi臋cznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 z艂 (netto) na osob臋.
Przez przeci臋tny miesi臋czny doch贸d Wnioskodawcy nale偶y rozumie膰 doch贸d w przeliczeniu na jedn膮 osob臋 w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o 艣wiadczeniach rodzinnych, obliczony za kwarta艂 poprzedzaj膮cy kwarta艂, w kt贸rym z艂o偶ono wniosek. Dochody z r贸偶nych 藕r贸de艂 sumuj膮 si臋. W przypadku dzia艂alno艣ci rolniczej 鈥 doch贸d ten oblicza si臋 na podstawie wysoko艣ci przeci臋tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
Je艣li osoba niepe艂nosprawna pobiera nauk臋 jednocze艣nie na dw贸ch lub wi臋cej kierunkach studi贸w wy偶szych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach mo偶e wynie艣膰 do 50% koszt贸w czesnego ponoszonego na ka偶dym z tych kierunk贸w nauki. Dofinansowanie powy偶ej kwoty 1.500 z艂 jest mo偶liwe, je艣li wysoko艣膰 przeci臋tnego miesi臋cznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 z艂 (netto) na osob臋, z zastrze偶eniem zasad dotycz膮cych wk艂adu w艂asnego.
Warunki zwi臋kszenia dofinansowania
Dodatek na pokrycie koszt贸w kszta艂cenia mo偶e by膰 zwi臋kszony, nie wi臋cej ni偶 o:
1. 700 z艂 鈥 w sytuacjach, kt贸re okre艣li samorz膮d powiatowy,
2. 500 z艂 鈥 w przypadku, gdy osoba niepe艂nosprawna ponosi koszty z tytu艂u pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 z艂 鈥 w przypadku, gdy osoba niepe艂nosprawna posiada Kart臋 Du偶ej Rodziny,
4. 300 z艂 鈥 w przypadku, gdy osoba niepe艂nosprawna pobiera nauk臋 jednocze艣nie
na dw贸ch (lub wi臋cej) kierunkach studi贸w/nauki.
DODATEK NA POKRYCIE INNYCH KOSZT脫W KSZTA艁CENIA MA CHARAKTER PROGRESYWNY I MOTYWACYJNY
Wysoko艣膰 dodatku jest uzale偶niona od poziomu nauki i post臋p贸w w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysoko艣膰 dodatku mo偶liwego do wyp艂aty wynosi:
1. do 25% 鈥 w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wy偶szym, a w przypadku form kszta艂cenia trwaj膮cych jeden rok 鈥 do 50%,
2. do 50% 鈥 w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wy偶szym;
3. do 75% 鈥 w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wy偶szym;
4. do 100% 鈥 w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wy偶szym,
przy czym studenci studi贸w II stopnia i uczestnicy studi贸w doktoranckich (III stopnia) mog膮 otrzyma膰 dodatek w kwocie maksymalnej na ka偶dym etapie nauki.
Warunki zmniejszenia dofinansowania
Dodatek nie przys艂uguje, je艣li Wnioskodawca zmieniaj膮c kierunek lub szko艂臋/uczelni臋 w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera nauk臋 na poziomie (semestr/p贸艂rocze) obj臋tym uprzednio dofinansowaniem ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w ramach programu.
Kwota dofinansowania koszt贸w czesnego ulega zmniejszeniu o 300 z艂, je艣li osoba niepe艂nosprawna po uko艅czeniu nauki obj臋tej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje nauk臋 w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wy偶szym (np. po zako艅czeniu studi贸w I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
Zmniejszenie kwoty dofinansowania koszt贸w czesnego nie obowi膮zuje, je艣li osoba niepe艂nosprawna:
1. ubiega si臋 o dofinansowanie semestru/p贸艂rocza danej formy edukacji na poziomie wy偶szym, jaki dotychczas nie by艂 obj臋ty dofinansowaniem ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (wcze艣niejsze wsparcie nast膮pi艂o np. od III roku), albo
2. jednocze艣nie pobiera nauk臋 na dw贸ch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wy偶szym.
MODU艁 II - wysoko艣膰 udzia艂u w艂asnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego) jest okre艣lona w ust. 23 pkt 2
Z wniesienia udzia艂u w艂asnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, kt贸rego przeci臋tny miesi臋czny doch贸d w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 z艂 (netto) na osob臋.
Dofinansowanie koszt贸w poniesionych przed podpisaniem umowy
Mo偶liwo艣膰 refundacji koszt贸w czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest mo偶liwe wy艂膮cznie w ramach aktualnie trwaj膮cego roku (zgodnie z rozdzia艂em VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. :
1. aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,
2. roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w przypadku wniosk贸w sk艂adanych do 10 pa藕dziernika 2017 r.
Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki
1. ka偶dy Wnioskodawca mo偶e uzyska膰 pomoc ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestr贸w/p贸艂roczy r贸偶nych form kszta艂cenia na poziomie wy偶szym - warunek ten dotyczy tak偶e wsparcia udzielonego w ramach program贸w:
a. 鈥濻TUDENT - kszta艂cenie ustawiczne os贸b niepe艂nosprawnych鈥,
b. 鈥濻TUDENT II 鈥 kszta艂cenie ustawiczne os贸b niepe艂nosprawnych鈥,
z uwzgl臋dnieniem pkt 2,
2. Wnioskodawcy, kt贸rzy do dnia z艂o偶enia wniosku uzyskali pomoc ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w ramach wi臋kszej liczby semestr贸w/p贸艂roczy, ni偶 wskazana w pkt 1, mog膮 uzyska膰 pomoc w ramach programu - do czasu uko艅czenia rozpocz臋tych form kszta艂cenia na poziomie wy偶szym, je艣li s膮 one realizowane zgodnie z planem/programem studi贸w,
3. decyzja o ponownym dofinansowaniu koszt贸w nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawc臋 semestru / p贸艂rocza / roku szkolnego lub akademickiego - nale偶y do kompetencji Realizatora programu, z zastrze偶eniem pkt 4,
4. wyp艂ata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / p贸艂rocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawc臋 jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, 艂膮cznej liczby semestr贸w/ p贸艂roczy, o kt贸rej mowa w pkt 1 - z zastrze偶eniem, i偶 mo偶e to nast膮pi膰 dwa razy w ci膮gu trwania nauki w ramach danej formy kszta艂cenia na poziomie wy偶szym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/p贸艂rocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawc臋 nast臋puje z przyczyn od niego niezale偶nych (np. stan zdrowia/zamkni臋cie kierunku).
5. Wnioskodawca, kt贸ry w okresie obj臋tym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/p贸艂rocza), zobowi膮zany jest do zwrotu kwoty dofinansowania koszt贸w nauki w tym semestrze/p贸艂roczu i do czasu uko艅czenia nauki na rozpocz臋tym poziomie, nie mo偶e korzysta膰 z pomocy w module II,
z uwzgl臋dnieniem pkt 6;
6. na pisemny wniosek Realizatora programu, Pe艂nomocnicy Zarz膮du w Biurze Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych mog膮 podj膮膰 decyzj臋 o wyra偶eniu zgody na ponowne dofinansowanie koszt贸w nauki (w przypadku Wnioskodawcy, kt贸ry ze wzgl臋du na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/p贸艂rocza obj臋tego dofinansowaniem) - zwrot kwoty dofinansowania koszt贸w nauki, o kt贸rym mowa w pkt 5 - nie ma w贸wczas zastosowania.
W przypadku os贸b, kt贸re maj膮 wszcz臋ty przew贸d doktorski, a nie s膮 uczestnikami studi贸w doktoranckich, przys艂uguje wy艂膮cznie dodatek na uiszczenie op艂aty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Dodatkowo, przypominamy:
鈥 dofinansowanie w ramach modu艂u II nie przys艂uguje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dzieka艅ski, urlop zdrowotny),
鈥 decyzj臋 o wysoko艣ci pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorz膮d powiatowy,
鈥 kwota dofinansowania nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 kwota wnioskowana przez Wnioskodawc臋,
鈥 decyzja w sprawie udzielenia i wysoko艣ci dodatku na pokrycie koszt贸w kszta艂cenia, nale偶y do kompetencji samorz膮du powiatowego - aby wsparciem obj膮膰 wszystkich Wnioskodawc贸w, samorz膮d mo偶e obni偶y膰 zakres i wysoko艣膰 dofinansowania
do poziomu, jaki wynika z wysoko艣ci kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizacj臋 programu.
Harmonogram realizacji pilota偶owego programu 鈥濧ktywny samorz膮d鈥
Termin Opis
28.02.2017 Termin z艂o偶enia wyst膮pienia przez samorz膮d powiatowy o przyznanie
w bie偶膮cym roku 艣rodk贸w finansowych Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych na realizacj臋 programu
30.03.2017 Termin zako艅czenia przyjmowania wniosk贸w o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
28.04.2017 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomi臋dzy Realizatorem programu i Pa艅stwowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (aneks)
10.10.2017 Termin zako艅czenia przyjmowania w 2017 roku wniosk贸w w ramach Modu艂u II programu
04.12.2017 Up艂ywa termin sk艂adania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na 艣rodki potrzebne na realizacj臋 programu
15.04.2018 Termin z艂o偶enia przez samorz膮d powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze 艣rodk贸w przekazanych w 2017 r.
30.08.2018 Termin rozliczenia 艣rodk贸w finansowych przekazanych w 2017 roku
na realizacj臋 programu 鈥 do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomi臋dzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zosta膰 rozliczone

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
1,907,731 unikalne wizyty