Aktywny Samorząd 2017

PILOTAZOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" – 2017

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :
Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
• maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
• udział własny - 15%
• okres karencji - 3 lata,
• rodzaj niepełnosprawności – narząd ruchu - znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
• maksymalna kwota dofinansowania - 2.100 zł,
• w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
• pozostałe koszty - 600 zł,
• udział własny - 25%,
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu.
Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
• rodzaj niepełnosprawności – narząd ruchu - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
• rodzaj niepełnosprawności - wzrok - dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenie brajlowskie - 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł.
• znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• udział własny - 10 %,
• okres karencji - 3 lata.
Zadanie 2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
• dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
• dla pozostałych adresatów programu - 2.000 zł
• z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
• maksymalna kwota dofinansowania - 2.000 zł,
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości
Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
• w zakresie ręki - 9.000 zł,
• przedramienia - 20.000 zł,
• ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
• na poziomie podudzia - 14.000 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
• uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
• udział własny - 10%,
• okres karencji - 3 lata,
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzenie opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
• potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
• do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
• udział własny - 10%,
• pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
• 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na (każdą) osobę zależną,
• udział własny 15 %,
• znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku nad jedną (każdą) osobą zależną .

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Dla kogo dofinansowanie
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania
Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.
W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
Warunki zwiększenia dofinansowania
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
DODATEK NA POKRYCIE INNYCH KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MA CHARAKTER PROGRESYWNY I MOTYWACYJNY
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Warunki zmniejszenia dofinansowania
Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo
2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
MODUŁ II - wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego) jest określona w ust. 23 pkt 2
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. :
1. aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,
2. roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w przypadku wniosków składanych do 10 października 2017 r.
Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki
1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
a. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2,
2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).
5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II,
z uwzględnieniem pkt 6;
6. na pisemny wniosek Realizatora programu, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) - zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma wówczas zastosowania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Dodatkowo, przypominamy:
• dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
• decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
• kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
• decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.
Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Termin Opis
28.02.2017 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
28.04.2017 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II programu
04.12.2017 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2018 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2017 r.
30.08.2018 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2017 roku
na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
3,337,375 unikalne wizyty