Aktualnie online

· Go艣ci online: 1

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota

Logowanie

Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o

OG艁OSZENIE O KONKURSIE

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr 199/17
Zarz膮du Powiatu Skierniewickiego
z dnia 21 marca 2017 roku.


OG艁OSZENIE O KONKURSIE

Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego og艂asza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Bolimowie ul. Soko艂owska 24 99-417 Bolim贸w.I. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymagania okre艣lone
w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa藕dziernika 2009r.
w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg贸lnych typach publicznych szk贸艂 i rodzajach publicznych plac贸wek(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce wymagania:

1. uko艅czy艂 studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2. uko艅czy艂 studia wy偶sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pi臋cioletni sta偶 pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. uzyska艂:
a) co najmniej dobr膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich pi臋ciu lat pracy lub
b) pozytywn膮 ocen臋 dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego 鈥 pozytywn膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy偶szej
przed przyst膮pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o kt贸rym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty, je偶eli nie przeprowadzono konkursu 鈥 przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
wym贸g posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagaj膮cym kwalifikacji pedagogicznych w urz臋dzie organu administracji rz膮dowej, kuratorium o艣wiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr臋gowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowi膮zku 艣wiadczenia pracy na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi膮zkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
5. spe艂nia warunki zdrowotne niezb臋dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z p贸偶n.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego 鈥 kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 鈥 Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p贸藕n. zm.), oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie dyscyplinarne,
7. nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
8. nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego,
9. nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.),

osoba nieb臋d膮ca nauczycielem, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym 偶e wym贸g ten nie dotyczy obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. uko艅czy艂a studia magisterskie,
3. posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy, w tym co najmniej dwuletni sta偶 pracy
na stanowisku kierowniczym,
4. ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z praw publicznych,
5. nie toczy si臋 przeciwko niej post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne,
6. uko艅czy艂a studia wy偶sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli,
7. spe艂nia warunki zdrowotne niezb臋dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. nie by艂a skazana prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
9. nie by艂a karana zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.).
II. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰:
1) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu oraz koncepcj臋 funkcjonowania i rozwoju danej szko艂y,
2) po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz po艣wiadczaj膮cego obywatelstwo kandydata,
3) 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o:
sta偶u pracy pedagogicznej 鈥 w przypadku nauczyciela albo
sta偶u pracy dydaktycznej 鈥 w przypadku nauczyciela akademickiego albo
sta偶u pracy, w tym sta偶u pracy na stanowisku kierowniczym 鈥 w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,
4) orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego sta偶u pracy o kt贸rym mowa w pkt. 3,
5) orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego wykszta艂cenia, w tym dyplomu uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub 艣wiadectwa uko艅czenia studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo 艣wiadectwa uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮,
6) za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) o艣wiadczenie, 偶e przeciwko kandydatowi nie toczy si臋 post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne,
8) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
9) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych
z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.),
10) o艣wiadczenie o dope艂nieniu obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 pa藕dziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ贸w bezpiecze艅stwa pa艅stwa z lat 1944-1990 oraz tre艣ci tych dokument贸w (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z p贸藕n.zm.) 鈥 w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szko艂y (dotyczy os贸b urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.)
11) orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem
- w przypadku nauczyciela,
12) orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 karty oceny pracy lub ocen臋 dorobku zawodowego 鈥 w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z p贸藕n.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 鈥 Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p贸藕n. zm.) 鈥 w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z pe艂ni praw publicznych 鈥 w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,
15) o艣wiadczenie, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Na 偶膮danie organu prowadz膮cego szko艂臋, kandydat jest obowi膮zany przedstawi膰 orygina艂y po艣wiadczonych kopii dokument贸w.

III. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem 鈥濳onkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Bolimowie鈥 w terminie 14 dni od dnia ukazania
si臋 og艂oszenia, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego.O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie. Kandydat zg艂asza si臋 na konkurs z dokumentem to偶samo艣ci. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce konkursu mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice pok贸j 226,tel: 046 834-59-32

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
1,907,795 unikalne wizyty