informacja o XXIX sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU w SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 06 czerwiec 2017 roku


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXIX sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w środę 14 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXVIII sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXIX/140/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026.
6. Podjęcie uchwały Nr XXIX/141/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu sprawozdań:
7.1. z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok
7.2. sprawozdania finansowego powiatu za 2016 rok
7.3. informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku.
8. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok.
10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok.
11. Dyskusja na temat wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały Nr XXIX/142/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały Nr XXIX/143/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skierniewickiego za rok 2016.
14. Podjęcie uchwały Nr XXIX/144/17 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego.
15. Podjęcie uchwały Nr XXIX/145/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
16. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
w powiecie w 2016 roku.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,028,519 unikalne wizyty