Aktualnie online

· Go艣ci online: 2

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota

Logowanie

Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o

OG艁OSZENIE O PRZETARGU

OG艁OSZENIE O PRZETARGU

Starosta Skierniewicki, wykonuj膮cy zadanie z zakresu administracji rz膮dowej, dzia艂aj膮c w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147) og艂asza termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych w obr臋bie W贸lka 艁asiecka, gmina Bolim贸w, dla kt贸rych- przy braku aktualnie obowi膮zuj膮cego planu zagospodarowania przestrzennego- obowi膮zuje studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Bolim贸w, zatwierdzone Uchwa艂膮 Nr V/21/2011 Rady Gminy Bolim贸w z dnia 11 lutego 2012r., kt贸re maj膮 uregulowany stan prawny w:
1.ksi臋ga wieczysta nr LD1H/00035946/6:
- nieruchomo艣膰 oznaczona w ewidencji grunt贸w i budynk贸w jako dzia艂ka nr 56/2 o pow. 0,7255ha, kt贸ra po艂o偶ona jest na terenie oznaczonym symbolem KTK-1- teren projektowanej kolei wysokich pr臋dko艣ci. Przedmiotowa nieruchomo艣膰 nie posiada dost臋pu do drogi publicznej ani wewn臋trznej.
Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci ustalona do sprzeda偶y wynosi: 10.000,00 z艂 (s艂ownie z艂otych: dziesi臋膰 tysi臋cy 00/100).
Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu, w wysoko艣ci: 1.000,00z艂 (s艂ownie z艂otych: jeden tysi膮c 00/100).
- nieruchomo艣膰 oznaczona w ewidencji grunt贸w i budynk贸w jako dzia艂ka nr 57/2 o pow. 1,3411ha, kt贸ra po艂o偶ona jest na terenie oznaczonym symbolem KDA i przeznaczona pod tereny Autostrady A2 wraz z obiektami i urz膮dzeniami towarzysz膮cymi.
Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci ustalona do sprzeda偶y wynosi: 20.000,00z艂 (s艂ownie z艂otych: dwadzie艣cia tysi臋cy 00/100).
Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu, w wysoko艣ci: 2.000,00 z艂 (s艂ownie z艂otych: dwa tysi膮ce 00/100).
W przetargu do ww. nieruchomo艣ci mog膮 wzi膮膰 udzia艂 osoby fizyczne, kt贸re s膮 rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kszta艂towaniu ustroju rolnego, kt贸re spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
1. s膮 w艂a艣cicielami, u偶ytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzier偶awcami nieruchomo艣ci rolnych, kt贸rych 艂膮czna powierzchnia u偶ytk贸w rolnych 鈥
z uwzgl臋dnieniem powierzchni u偶ytk贸w rolnych wchodz膮cych w sk艂ad nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu nie przekracza 300ha,
2. posiadaj膮 kwalifikacje rolnicze okre艣lone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kszta艂towaniu ustroju rolnego oraz rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 rolnicz膮,
3. co najmniej od 5 lat zamieszkuj膮 w gminie, na obszarze kt贸rej jest po艂o偶ona jedna
z nieruchomo艣ci rolnych wchodz膮cych w sk艂ad prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadz膮 przez ten okres osobi艣cie to gospodarstwo (pracuj膮 w tym gospodarstwie oraz podejmuj膮 wszelkie decyzje dotycz膮ce prowadzenia dzia艂alno艣ci rolniczej w tym gospodarstwie),
4. maj膮 miejsce zamieszkania w gminie, w kt贸rej po艂o偶ona jest nieruchomo艣膰 wystawiona do przetargu lub gminie granicz膮cej z t膮 gmin膮.
Osoby zamierzaj膮ce uczestniczy膰 w przetargu powinny z艂o偶y膰 odpowiednie o艣wiadczenia
z wykorzystaniem wzoru stanowi膮cego za艂膮czniki nr 1,2,3 i 4 oraz za艣wiadczenie
o zameldowaniu na pobyt sta艂y, nie p贸藕niej ni偶 do dnia 25 pa藕dziernika 2017r. w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6.
Przetarg odb臋dzie si臋 dnia 6 listopada 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Wadium nale偶y wp艂aca膰 w kasie Starostwa lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach BZ WBK o/Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 najp贸藕niej do dnia 25 pa藕dziernika 2017r.
Za dat臋 zap艂aty wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu wymaganej kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
Nieruchomo艣ci licytowane b臋d膮 oddzielnie.
Pierwszy przetarg na sprzeda偶 przedmiotowych nieruchomo艣ci przeprowadzony w dniu 7 sierpnia 2017r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym, poniewa偶 nie zosta艂y spe艂nione wymogi zawarte w og艂oszeniu o przetargu.
Wadium wp艂acone przez oferenta, kt贸ry przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomo艣ci, za艣 pozosta艂ym uczestnikom zostanie zwr贸cone po zako艅czeniu przetargu, najp贸藕niej w ci膮gu 3 dni, na konto wskazane przez te osoby.
Wadium przepada na rzecz sprzedaj膮cego w przypadku gdy osoba, kt贸ra przetarg wygra, uchyli si臋 od zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomo艣ci nie s膮 obci膮偶one 偶adnymi prawami os贸b trzecich, nie s膮 przedmiotem zobowi膮za艅 i nie toczy si臋 偶adne post臋powanie, kt贸rego przedmiotem by艂yby te nieruchomo艣膰.
Osoby, kt贸re przedstawi膮 oryginaln膮 decyzj臋 b膮d藕 za艣wiadczenie o przys艂uguj膮cym im prawie do zaliczenia warto艣ci nieruchomo艣ci pozostawionych poza obecnymi granicami pa艅stwa polskiego na poczet ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci, s膮 zwolnione z obowi膮zku wp艂acenia wadium, je艣li z艂o偶膮 pisemne zobowi膮zanie do uiszczenia kwoty r贸wnej wysoko艣ci ustalonego wadium w razie uchylenia si臋 od zawarcia umowy kupna nieruchomo艣ci.
Cena sprzeda偶y nieruchomo艣ci uzyskana w przetargu (pomniejszona o wp艂acone wcze艣niej wadium) podlega zap艂acie w ca艂o艣ci i powinna znale藕膰 si臋 na koncie Starostwa nie p贸藕niej ni偶 jeden dzie艅 przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z nabyciem nieruchomo艣ci.
Osoby bior膮ce udzia艂 w przetargu winny zapozna膰 si臋 z przedmiotem przetargu przed jego rozpocz臋ciem. Granice nabywanej nieruchomo艣ci nie b臋d膮 wznawiane geodezyjnie przez sprzedaj膮cego.
Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do odwo艂ania przetargu tylko z wa偶nej przyczyny zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)
Dodatkowe informacje o nieruchomo艣ci mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok贸j nr 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Skierniewice, dnia 19 wrze艣nia 2017r.

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
3,040,407 unikalne wizyty