OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147) ogłasza termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Wólka Łasiecka, gmina Bolimów, dla których- przy braku aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego- obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, zatwierdzone Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 11 lutego 2012r., które mają uregulowany stan prawny w:
1.księga wieczysta nr LD1H/00035946/6:
- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 56/2 o pow. 0,7255ha, która położona jest na terenie oznaczonym symbolem KTK-1- teren projektowanej kolei wysokich prędkości. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej ani wewnętrznej.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości: 1.000,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57/2 o pow. 1,3411ha, która położona jest na terenie oznaczonym symbolem KDA i przeznaczona pod tereny Autostrady A2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 20.000,00zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
W przetargu do ww. nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych –
z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300ha,
2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
3. co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie),
4. mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub gminie graniczącej z tą gminą.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć odpowiednie oświadczenia
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załączniki nr 1,2,3 i 4 oraz zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały, nie później niż do dnia 25 października 2017r. w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6.
Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Wadium należy wpłacać w kasie Starostwa lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach BZ WBK o/Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 najpóźniej do dnia 25 października 2017r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
Nieruchomości licytowane będą oddzielnie.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzony w dniu 7 sierpnia 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie zostały spełnione wymogi zawarte w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni, na konto wskazane przez te osoby.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem zobowiązań i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby te nieruchomość.
Osoby, które przedstawią oryginalną decyzję bądź zaświadczenie o przysługującym im prawie do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeśli złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna nieruchomości.
Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu (pomniejszona o wpłacone wcześniej wadium) podlega zapłacie w całości i powinna znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem. Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z ważnej przyczyny zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój nr 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Skierniewice, dnia 19 września 2017r.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
3,580,505 unikalne wizyty