WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻYNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Skierniewicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 293 o pow. 0,30ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Sewerynów, gmina Nowy Kawęczyn, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00045863/3.
Dla nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZR – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz symbolem RZ – tereny dolinne z przewagą użytków zielonych.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 28.500,00zł, (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset 00/100).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od ogłoszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 18 kwietnia 2019r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
tj. w dniach 07.03 – 28.03.2019r.


Starosta Skierniewicki
Mirosław BelinaKomentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
5,592,211 unikalne wizyty