OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Rajd rowerowy

... i już po Rajdzie rowerowym ... Na szczęście pozostały wspomnienia..., ale nie tylko ! Przedstawiamy krótka fotorelację z pierwszego powiatowego rajdu rowerowego Najpiękniejsze Trasy Powiatu Skierniewickiego tj. ponad 30 km Skierniewice - Puszcza Bolimowska - Bolimów - Joachimów Mogiły - Ośrodek SOSENKA


Rajd rowerowy

Uproszczony plan urządzenia lasuInformacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych w wybranych obrębach na terenie gmin: Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia.


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców gmin:

• Godzianów obręby: Godzianów, Płyćwia, Zapady,
• Kowiesy obręby: Chełmce, Chojnata, Chojnatka, Jakubów, Jeruzal, Lisna, Paplin, Pękoszew, Turowa Wola, Ulaski, Wędrogów, Wola Pękoszewska, Wólka Jeruzalska,
• Lipce Reymontowskie obręby: Chlebów, Lipce Reymontowskie, Mszadla,
Retniowiec, Wola Drzewiecka,
• Skierniewice obręby: Balcerów, Borowiny, Budy Grabskie, Józefatów, Rowiska,
Pruszków, Ruda, Samice, Sierakowice Prawe, Strobów, Zalesie,
• Słupia obręby: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze.

o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim a Agencją CEZAR Piotrkowicz Spółka Jawna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna 28, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat.
W związku z powyższym informujemy, że na terenie wyżej wymienionych obrębów prowadzone będą prace urządzeniowe w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, związane z przygotowaniem przedmiotowych dokumentów.
O terminie prowadzenia prac urządzeniowych w terenie Wykonawca powiadomi sołtysów poszczególnych wsi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów położonych w wyżej wymienionych obrębach zostaną wyłożone do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w siedzibie urzędów gmin. O dokładnym terminie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu właściciele lasów zostaną poinformowani przez właściwego terytorialnie wójta gminy.POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA ŚWIĘTEM RODZINY

POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA ŚWIĘTEM RODZINYPOWIATOWY DZIEŃ DZIECKA ŚWIĘTEM RODZINY
3 czerwca 2017 roku na terenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie odbył się Powiatowy Dzień Dziecka, który organizowany był pod hasłem Powiatowy Dzień Dziecka Świętem Rodziny. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Zarząd Powiatu Skierniewickiego, Lokalna Grupa działania „Gniazdo”, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nie byłoby tego przedsięwzięcia, gdyby nie liczni przyjaciele placówek, darczyńcy indywidualni, stowarzyszenia i inne instytucje. Na apel współpracy w organizowaniu tego spotkania odpowiedziały stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich z Miedniewic, Sierakowic Lewych, Sierakowic Prawych, Mokrej Lewej, Wysokienic, Lipiec Reymontowskich, Dąbrowic, Byczek oraz OSP Głuchów i OSP Mokra Lewa. Uczestnicy święta mieli możliwość degustacji przysmaków przygotowanych przez panie a także aktywnie uczestniczyć w licznych atrakcjach oferowanych przez druhów. Oprócz tego była możliwość zobaczyć występy dzieci i uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych oraz talenty wokalno-muzyczne rodzin z terenu powiatu skierniewickiego. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że to wielkie, rodzinne święto na długo pozostanie wszystkim w pamięci. I już dziś zapraszamy za rok.

informacja o XXIX sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU w SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 06 czerwiec 2017 roku


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXIX sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w środę 14 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXVIII sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXIX/140/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026.
6. Podjęcie uchwały Nr XXIX/141/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu sprawozdań:
7.1. z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok
7.2. sprawozdania finansowego powiatu za 2016 rok
7.3. informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku.
8. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok.
10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok.
11. Dyskusja na temat wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały Nr XXIX/142/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały Nr XXIX/143/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skierniewickiego za rok 2016.
14. Podjęcie uchwały Nr XXIX/144/17 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego.
15. Podjęcie uchwały Nr XXIX/145/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
16. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
w powiecie w 2016 roku.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Uchwała 217

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,417,601 unikalne wizyty