Informacja o XLV sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w czwartek 27 września 2018 roku o godzinie 11:00

Informacja o XLIV sesji Rady Powiatu Skierniewidzkiego

Dożynki Powiatowe 2018

DOŻYNKI POWIATOWE – BOLIMÓW 2018

Tradycyjnie mszą św. i korowodem z wieńcami rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Powiatowe w Bolimowie, które odbyły się w niedzielę 26 sierpnia 2018. Starostami dożynek byli Pani Grażyna Mońka i Marek Sobieraj z Gminy Bolimów. Powiatowe święto plonów miało tradycyjny charakter. Zgodnie ze zwyczajem dożynkowym Starosta Skierniewicki-Mirosław Belina i Wójt Gminy Bolimów- Stanisław Linart odebrali tradycyjny bochen chleba i dzban miodu z rąk starostów dożynkowych. Oprócz obrzędów dożynkowych i prezentacji gmin podsumowano konkurs na „Borynę Roku 2018” , gdzie tytuły w kategorii 1) Duże Gospodarstwo otrzymali Grażyna i Waldemar Figat gospodarze z Ziąbek, 2) Małe Gospodarstwo Rolne otrzymał Stanisław Grzegorek z Humina 3) Gospodarstwo Specjalistyczne otrzymał Michał Gajewski z miejscowości Jasionna. Zespołowi tanecznemu „Iskierki słupeckie„ oraz zespołowi muzycznemu „ESTELLA” wręczono statuetki –Ambasadora Kultury w ramach konkursu zorganizowanego na łamach ,,Głosu Skierniewic i Okolicy”.

Nagrody otrzymały także Koła Gospodyń Wiejskich z poszczególnych gmin za przygotowanie wieńców dożynkowych oraz orkiestry dęte z terenu Powiatu za udział w prezentacji dorobku artystycznego. W trakcie dożynek zorganizowano konkurs kulinarny na ,,Najlepszą potrawę regionalną”. Tutaj zwycięzcami okazały się przedstawicielki gminy Lipce Reymontowskie KGW Lipce Reymontowskie za pyzy i pierogi , gminy Maków KGW Krężce za zupę kombajnisty i gminy Skierniewice Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Sierakowice Lewe za chłodnik. Pozostałe drużyny obdarowano nagrodami i dyplomami. Dożynkową publiczność w części artystycznej bawiła gwiazda dożynek – zespół CLASSIC oraz skierniewicki zespół FOKUS BAND, a podczas zabawy tanecznej DJ Groovbasti.

Starosta Skierniewicki dziękuje serdecznie tegorocznym sponsorom dożynek:
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie
• MIRBUD S.A. Skierniewice
• Zakład Usługowy, Roboty Ziemne „Transprzęt” Stanisław Głuszek Skierniewice
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna SKIERNIEWIANKA Balcerów
• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Stanisław Kołaczek Dębowa Góra
• WW INSTAL- ENERGETYKA Wacław Wojenka Sierakowice Lewe
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Skierniewice
• Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
• Przedsiębiorstwo EL-IN Jan Wach Skierniewice
• Kancelaria Brokerska MODUS Skierniewice
• JKM MIREX Skierniewice

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

Zarządzenie Nr /2018 Starosty Skierniewicldego z dnia 07 sierpnia 2018 roku

Dożynki powiatu skierniewickiego w Bolimowie

Zarządzenie Nr 25/2018

Zarządzenie Nr 25/2018
Starosty Skierniewickiego
z dnia 01 sierpnia 2018 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 145 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1076) w związku z §15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 zm.: Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330, Dz.U. z 2008r. Nr 108, poz. 690, Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034) zarządzam co następuje:


§ 1. 1. W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazującymi na wysokie temperatury powietrza w najbliższych dniach, wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 oraz Kaczyńskiego 9 skrócony czas pracy o 1 godzinę dziennie w okresie od 01.08.2018r. do 03.08.2018r.

2. W wyżej wymienionym okresie:
1) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 będzie czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.
2) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Kaczyńskiego 9 będzie czynne w godzinach od 7.00 do 14.00.


§2. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
wz. STAROSTY
Tadeusz Grotkowski
Wicestarosta

Informacja o XLIII sesji Rady Powiatu Skierniewidzkiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. poz.1000) oraz § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XLIII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w poniedziałek 30 lipca 2018 roku o godzinie 14:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały Nr XLIII/204/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030.
5. Podjęcie uchwały Nr XLIII/205/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad
Przewodnicząca Rady
(-) Teresa Jędraszek
Wygenerowano w sekund: 0.06
4,150,883 unikalne wizyty