Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Skierniewickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017–2022”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Głuchów

Załącznik do Uchwały Nr 198/17
Zarządu Powiatu Skierniewickiego
z dnia 21 marca 2017 roku.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów.I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z póżn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),

osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. ukończyła studia magisterskie,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z późn.zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.)
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem
- w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały poświadczonych kopii dokumentów.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie” w terminie 14 dni od dnia ukazania
się ogłoszenia, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice pokój 226,tel: 046 834-59-32

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Załącznik do Uchwały Nr 199/17
Zarządu Powiatu Skierniewickiego
z dnia 21 marca 2017 roku.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie ul. Sokołowska 24 99-417 Bolimów.I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z póżn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),

osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. ukończyła studia magisterskie,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z późn.zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.)
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem
- w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały poświadczonych kopii dokumentów.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie” w terminie 14 dni od dnia ukazania
się ogłoszenia, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice pokój 226,tel: 046 834-59-32

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
OGŁOSZENIE WODKAN

AKTYWNY SAMORZĄD w 2017 ROKU


„AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 ROKU

program finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
1) dla Modułu I – od dnia 03 kwietnia 2017r.
2) dla Modułu II:
a) od dnia 15 marca 2017r. – dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017,
b) od dnia 15 września 2017r. – dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018.
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
1) dla Modułu I – do dnia 30 sierpnia 2017r.
2) dla Modułu II:
a) do dnia 30 marca 2017r. – dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017,
b) do dnia 10 października 2017r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/18.
Wnioski można pobrać ze strony www.pcpr.powiat-skierniewice.pl w zakładce „Wnioski do pobrania” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 34.
Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl oraz zakładce „Aktywny samorząd” lub siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 34, tel. 46 833-45-14.

Dzień kobiet.

Dzień Kobiet w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach !

Uroczystość ta rozpoczęła się od wręczenia przez Starostę Skierniewickiego Mirosława Belinę i Przewodniczącą Rady Powiatu Skierniewickiego Teresę Jędraszek - wybranym Panią za zasługi na rzecz społeczności lokalnych - medalu okolicznościowego wybitego z okazji 150 lecia Powiatu Skierniewickiego. Przybyłe na tę imprezę kobiety życzeń trenu Powiatu Skierniewickiego oprócz życzeń miały przyjemność posłuchać programu kabaretu Grzegorza Halamy. Atmosfera na sali była bardzo radosna. Panie zostały ugoszczone tradycyjnie pysznym tortem i lampką szampana, które w profesjonalny sposób zostały podane przez uczniów Powiatowej szkoły tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Zarząd Powiatu Skierniewickiego nie tylko obdarował w tym dniu kobiety symbolicznymi kwiatami i czekoladkami, ale zrobił też im niespodziankę obdarowując je szczęśliwymi losami, gdzie na loterii niektóre z nich wygrały kosmetyki, biżuterię czy vouchery do salonu Lucyna Day Spa.
Początki Święta Dnia Kobiet sięgają starożytnego Rzymu. Matronalia, bo tak nazywano te święto, było obchodzone w pierwszym tygodniu marca. Kobiety urodzone jako wolne były obdarowywane przez swoich mężów prezentami i cieszyły się ich wyjątkową uwagą. Mężowie wręczali swoim żonom prezenty, chętnie spełniali ich każde życzenie. Zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj i jest kultywowany w wielu miejscach na świecie.
28 lutego 1909 roku w USA po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Zorganizowany został, aby upamiętnić marsz 15 tys. kobiet, pracujących w zakładach odzieżowych, które 8 marca 1908 roku wyszły na ulice Nowego Jorku z protestem przeciwko brakowi praw politycznych oraz ekonomicznych. A w 1910 roku w Kopenhadze Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła Dzień Kobiet świętem narodowym. Głównym celem celebrowania tego dnia miało być propagowanie idei praw kobiet, jak również budowanie poparcia społecznego dla powszechnych praw wyborczych dla przedstawicielek płci pięknej. W Polsce Święto Dnia Kobiet zaczęto obchodzić po drugiej wojnie światowej i w tym dniu paniom wręczano kwiaty i prezenty.
Chociaż dzień kobiet obchodzony jest raz do roku, to należy pamiętać, że szacunek i życzliwość należy okazywać drogim paniom przez cały czas. Tak, więc wszystkim Paniom jeszcze raz składamy najlepsze życzenia zdrowia oraz uśmiechu, na co dzień i aby tak licznie przybywały na swoją uroczystość każdego roku do budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.


ZAPRASZAMY GO GALERII

Dzień Sołtysa !

Powiatowy Dzień Sołtysa !

Dnia 6 marca br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, które obchodzone było w naszym Powiecie po raz czwarty. Sołtys to funkcja znana na polskiej wsi od wieków. To właśnie on ma bezpośredni kontakt z ludźmi, to jemu mieszkańcy przekazują swoje pomysły, obawy i potrzeby związane z polepszeniem jakości życia w swojej miejscowości. Sołtys to przede wszystkim podstawa i opoka władzy samorządowej. Z tej okazji wybrani przedstawiciele sołectw z poszczególnych Gmin zostali odznaczeni okolicznościowym medalem wybitym z okazji 150 lecia Powiatu Skierniewickiego. Medale zostały wręczone 38 sołtysom przez Starostę Skierniewickiego - Mirosława Belinę, Przewodniczącą Rady Powiatu Skierniewickiego - Teresę Jędraszek oraz zaproszonego na uroczystość Wicemarszałka Województwa Łódzkiego - Dariusza Klimczaka. W trakcie imprezy można było posłuchać programu artystycznego Kariny Dyśko wraz z zespołem oraz lokalnych artystów z Lipiec Reymontowskich tzw. „Kabaretu bez nazwy”. Na ten uroczysty dzień zostały zaproszone przedstawicielki czternastu Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, OSP z terenu Powiatu, które zaprezentowały pyszne potrawy regionalne nawiązujące do Świąt Wielkanocnych. O podniebienia gości zadbali także uczniowie Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie serwując tzw. „wiejski stół”. Imprezę zakończyły rozmowy w miłej atmosferze i degustacji potraw.

ZAPRASZAMY GO GALERII

Posłuchaj audycji !!


Wygenerowano w sekund: 0.07
2,188,006 unikalne wizyty