OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147) ogłasza termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Wólka Łasiecka, gmina Bolimów, dla których- przy braku aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego- obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, zatwierdzone Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 11 lutego 2012r., które mają uregulowany stan prawny w:
1.księga wieczysta nr LD1H/00035946/6:
- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 56/2 o pow. 0,7255ha, która położona jest na terenie oznaczonym symbolem KTK-1- teren projektowanej kolei wysokich prędkości. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej ani wewnętrznej.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości: 1.000,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57/2 o pow. 1,3411ha, która położona jest na terenie oznaczonym symbolem KDA i przeznaczona pod tereny Autostrady A2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 20.000,00zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
W przetargu do ww. nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych –
z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300ha,
2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
3. co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie),
4. mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub gminie graniczącej z tą gminą.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć odpowiednie oświadczenia
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załączniki nr 1,2,3 i 4 oraz zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały, nie później niż do dnia 25 października 2017r. w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6.
Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Wadium należy wpłacać w kasie Starostwa lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach BZ WBK o/Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 najpóźniej do dnia 25 października 2017r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
Nieruchomości licytowane będą oddzielnie.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzony w dniu 7 sierpnia 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie zostały spełnione wymogi zawarte w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni, na konto wskazane przez te osoby.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem zobowiązań i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby te nieruchomość.
Osoby, które przedstawią oryginalną decyzję bądź zaświadczenie o przysługującym im prawie do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeśli złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna nieruchomości.
Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu (pomniejszona o wpłacone wcześniej wadium) podlega zapłacie w całości i powinna znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem. Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z ważnej przyczyny zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój nr 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Skierniewice, dnia 19 września 2017r.

III Powiatowy konkurs bezpiecznej orki

Konferencja w Starostwie

Konferencja w Starostwie

Wysoka jakość realizacji zadań na rzecz powiatowej wspólnoty samorządowej to jeden z priorytetów władz Powiatu Skierniewickiego i Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W sytuacji często zmieniających się przepisów prawa nie jest to zadanie łatwe.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i potrzebom wraz z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, uprzejmie zapraszamy projektantów, inwestorów i wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 października 2017r. w godz. 12.00 - 16.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w sali nr 230 (II piętro).
Spotkanie poświęcone będzie nowelizacji ustaw Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wyrażam nadzieję, że spotkanie przyczyni się do podniesienia jakości załatwiania spraw interesantów.


Z poważaniem
Starosta Skierniewicki
Mirosław Belina

Spotkanie z dyrektorami szkół w Starostwie


Spotkanie z dyrektorami szkół w Starostwie


W dniu 19.09.2017r. odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorami szkół i placówek z terenu powiatu skierniewickiego podczas, którego dokonano podsumowania działalności merytorycznej Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017. Przedstawiono informacje dotyczące organizacji nowych form wspierania placówek w bieżącym roku szkolnym. W związku ze zmianami w prawie oświatowym szczególny nacisk położono na wsparcie dyrektorów i nauczycieli w ramach inicjatywy „Wspomagamy pracę szkoły”. Przedstawiono także wiele ciekawych form pomocy dla rodziców. Jedną z nich będzie „Akademia Dobrego Rodzica”. To cykl prelekcji przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nabywania umiejętności edukacyjnych oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych. Została także przeprowadzona ankieta badająca zadowolenie z dotychczasowej współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami. W spotkaniu wziął udział p.Tadeusz Grotkowski - Wicestarosta Skierniewicki oraz p. Mirosława Nowacka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach.


informacja o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 21 września 2017 roku


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXXII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się
w piątek 29 września 2017 roku o godzinie 11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXXI sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXII/154/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2030.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXII/155/17 zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXII/156/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/07 Rady Powiatu
w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze”.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXII/157/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXII/158/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz
z informacją o przebiegu wykonania planu instytucji kultury i informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017-2020.
11. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
12. Informacja o działalności Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich za 2016 rok.
13. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. St. Reymonta
w Skierniewicach za 2016 rok.
14. Informacja z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Skierniewicach za 2016 rok.
15. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i kierowników, osób wydających decyzje w imieniu starosty.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2017

W dniu 2 września br. na ulicy Piotrkowskiej odbyła się kolejna edycja Mixera Regionalnego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
W imprezie, która przede wszystkim miała charakter wystawienniczy wzięło udział wielu wystawców w tym z województwa łódzkiego, głównie byli to przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Ale Mixer to także konkursy, pokazy, możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną województw i możliwość poznania prezentujących się instytucji i organizacji.
Wśród wielu wystawców na Mixerze w Łodzi zaprezentowały się także samorządy z powiatu skierniewickiego, były to: Gmina Bolimów, Maków, Kowiesy, Słupia, Urząd Miasta Skierniewice oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, które swoje stoisko urządziło wspólnie z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską z Głuchowa. Nasze stoisko kolorowe, ciekawie urządzone, było licznie odwiedzane przez zwiedzających.

KLIKNIJ W ZDJĘCIE W CELU WEJŚCIA DO GALERII


informacja o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 05 września 2017 roku


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w środę 06 września 2017 roku o godzinie 15:00 w sali
nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXX sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXI/150/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXI/151/17 zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXI/152/17 w sprawie udziału Powiatu Skierniewickiego w programie wieloletnim „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXI/153/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego poszkodowanego w wyniku przejścia nawałnicy.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Pomoc


POWIAT SKIERNIEWICKI
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl

Powiat Skierniewicki zamierza udzielić pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu. Stosowny projekt uchwały Rady Powiatu trafi na najbliższą sesję Rady Powiatu, która zaplanowana jest na 6 września br.
W związku z potężną nawałnicą, która w sierpniu br. nawiedziła mieszkańców Pomorza, a zwłaszcza Powiat Chojnicki, Powiat Skierniewicki postanawia udzielić pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł w formie dotacji celowej, którą Powiat przeznaczy na pilną naprawę zniszczonych dróg powiatowych.
Powiat Skierniewicki w przeszłości również wsparł już inny samorządy m.in. udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu powiatu w formie dotacji celowej dla Gminy Gomunice (Powiat Radomszczański) z przeznaczeniem na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej.
W obliczu nagłych, nieprzewidzianych zagrożeń wspólnota powiatowa powinna się wspierać, dlatego też podjęcie uchwały jest zasadne.
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,635,925 unikalne wizyty