Dzień dziecka.

Międzynarodowy Dzień Rodziny

Międzynarodowy Dzień Rodziny
Zapraszamy do galeriiW związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny 15.05.2017r. odbyło się spotkanie „W rodzinnym puchu – jak dbać o właściwe relacje w rodzinie” zorganizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach.
W programie spotkania był wykład na temat budowania dobrych relacji w rodzinie, zabawa interaktywna „Razem tworzymy rodzinę”, występy dzieci z Przedszkola w Makowie i Szkoły Podstawowej w Świętem.
Ponadto podsumowano konkursy:
„Zaczarowane pudełko” - którego celem było rozwijanie myślenia twórczego, wyobraźni i kreatywności z wykorzystaniem technik plastyczno-konstrukcyjnych,
„Powiatowy Mistrz Ortografii 2017” – którego celem było promowanie uczniów najzdolniejszych w zakresie umiejętności ortograficznych, doskonalenie kompetencji ortograficznych,
Uroczystości towarzyszyła wystawa wspaniałych prac dzieci 5-6 letnich biorących udział w konkursie „Zaczarowane pudełko”. W spotkaniu wzięło udział 146 osób – dzieci, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.

Dzień strażaka

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

Boryna Roku 2017

Podczas Dożynek Powiatowych 2017r w Żelaznej gmina Skierniewice
wybierzemy najlepszego gospodarza powiatu 2017r.


Zarząd Powiatu Skierniewickiego w celu popularyzacji osiągnięć zawodowych
i społecznych rolników oraz aby promować nowoczesne rolnictwo i aktywność społeczną na obszarach wiejskich, przygotował założenia konkursu na najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego pn. „Boryna Roku 2017”, jest to piąta edycja tego konkursu.
Tak jak w roku ubiegłym konkurs będzie się odbywał w czterech kategoriach tj. małe gospodarstwo rolne (powierzchnia mniejsza niż 10 ha), gospodarstwo rolne (powierzchnia powyżej 10 ha), gospodarstwo specjalistyczne oraz zakład rolno – spożywczy i zostanie rozstrzygnięty podczas tegorocznych Dożynek, 20 sierpnia br. w Żelaznej a jego zwycięzcy otrzymają Statuetki i Dyplomy Honorowe.
Regulaminy i kwestionariusze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach www.powiat-skierniewice.pl w zakładce pliki do pobrania Boryna Roku 2016 oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Zachęcamy rolników do wzięcia udziału w konkursie, zobaczymy kto w tym roku otrzyma tytuł „Boryna Roku 2017”.?


Życzenia Wielkanocne

Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Skierniewickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017–2022”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Głuchów

Załącznik do Uchwały Nr 198/17
Zarządu Powiatu Skierniewickiego
z dnia 21 marca 2017 roku.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów.I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z póżn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),

osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. ukończyła studia magisterskie,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z późn.zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.)
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem
- w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały poświadczonych kopii dokumentów.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie” w terminie 14 dni od dnia ukazania
się ogłoszenia, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice pokój 226,tel: 046 834-59-32

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,417,577 unikalne wizyty