Wielkanoc

Powiatowy dzień sołtysa

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2019


POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2019


28 marca br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej- „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami Turniej byli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach. Turniej Wiedzy Pożarniczej jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczestnikami Turnieju byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Skierniewickiego.
Starosta Skierniewicki- Mirosław Belina przywitał gości. Wśród zaproszonych gości byli: st.bryg.mgr.inż Tadeusz Zwoliński - Komendant Miejski PSP w Skierniewicach, mł.bryg Mariusz Wielgosz- rzecznik prasowy KM PSP, mł.bryg Sławomir Majka oraz Justyna Kwiecień - przedstawiciele PSP w Skierniewicach.
Jury Turnieju Wiedzy Pożarniczej po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz części ustnej zakwalifikowało do finału wojewódzkiego, który odbędzie się do końca kwietnia br. niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa-szkoły podstawowe- Dawid Stefaniak ze Szkoły Podstawowej w Drzewcach

II grupa wiekowa - gimnazja, kl. VII-VIII - Zofia Aftewicz ze Szkoły Podstawowej w Bolimowie

III grupa wiekowa -szkoły ponadgimnazjalne - Bartłomiej Fabiański ze ZSP w Bolimowie


Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe laureatom turnieju wręczyli Starosta Skierniewicki, oraz KM PSP w Skierniewicach.
Zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom turnieju należą się gratulacje. Dziękujemy także wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do eliminacji powiatowych, a wszystkim uczniom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Zaproszenie

Informacja o sesji Rady Powiatu Skierniewickiego
Z okazji Dnia Kobiet

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻYNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Skierniewicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 293 o pow. 0,30ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Sewerynów, gmina Nowy Kawęczyn, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00045863/3.
Dla nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZR – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz symbolem RZ – tereny dolinne z przewagą użytków zielonych.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 28.500,00zł, (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset 00/100).

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od ogłoszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 18 kwietnia 2019r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
tj. w dniach 07.03 – 28.03.2019r.


Starosta Skierniewicki
Mirosław BelinaUCHWAŁA 22/19 ZARZĄDU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

Wygenerowano w sekund: 0.07
6,547,892 unikalne wizyty