NOWA JAKOŚĆ W GEODEZJI POWIATOWEJ

GeodezjaMając na uwadze jak najlepsze zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Powiatu Skierniewickiego i podnoszenie jakości wykonywanych zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach udostępnia nowe narzędzie internetowe do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Jest to GEOPORTAL POWIATOWY, który ma służyć zarówno mieszkańcom (tryb publiczny), jak również geodetom i gminom (tryb niepubliczny). W wersji ogólnodostępnej na tle ortofotomapy prezentowane są granice administracyjne, działki, użytki, budynki, adresy. Tryb niepubliczny umożliwia geodetom internetowe zgłaszanie robót geodezyjnych bez konieczności zjawiania się w ośrodku dokumentacji, przeglądanie opisowej bazy danych. Gminy uzyskują dostęp do aktualnej części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków. Dostęp do trybu niepublicznego jest możliwy po podpisaniu stosownej umowy, otrzymaniu loginu i hasła.
Adres: http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej starostwa tj. http://www.powiat-skieniewice.pl – logo o nazwie „GEOPORTAL POWIATOWY”.

Orkiestra zagrała także w Powiecie

NewsyWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 21 w dniu 13 stycznia br.
W całym kraju odbyły się koncerty, loterie, licytacje, tysiące wolontariuszy zbierało pieniądze do puszek.
Orkiestrowego akcentu nie zabrakło także w Powiecie Skierniewickim, którego przedstawiciele aktywnie włączyli się w orkiestrowe granie.

Budżet! ależ to bardzo proste – Objaśniamy budżet Powiatu Skierniewickiego na 2013 r.

NewsyBudżet! ależ to bardzo proste – Objaśniamy budżet Powiatu Skierniewickiego na 2013 r.
Budżet Powiatu Skierniewickiego na 2013 rok przewiduje dochody w wysokości 17.112.211 zł.
W strukturze dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią 0,15 % a dochody bieżące 99,85 %. Dochody majątkowe to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 4.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rębak, ciągnik, samochód osobowy) – 23.000 zł.
Wśród dochodów bieżących wyodrębnia się:

PRACE NAD PROJEKTEM ORGANIZACJI I FINA

NewsyW dniu 3 stycznia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie uzgodnieniowo-konsultacyjne, na którym, z wykorzystaniem opinii związkowych oraz uczestników spotkania, dokonano omówienia projektu uchwały Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r. Ustalono jego ostateczną postać, a także podpisano protokół uzgodnień z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat w sprawie „maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane”. W spotkaniu wzięło udział 8 osób, w tym dyrektorzy wszystkich szkół i dyrektor powiatowej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz przedstawiciele Starostwa (Wicestarosta, Skarbnik, pracownik ds. oświaty), a także przedstawiciel związku zawodowego w ZSP w Bolimowie).
Obecni na spotkaniu dyrektorzy oraz przedstawiciel zwiazku zawodowego wyrazili pozytywną opinię co do ostatecznego kształtu projektu uchwały Zarządu Powiatu ws. dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, nie wnosząc żadnych uwag. .
W trakcie spotkania dyrektorzy szkół przekazali też cztery pisemne opinie związków zawodowych dotyczące projektowanego podziału środków na doskonalenie w budżecie Powiatu. Wszystkie opinie były pozytywne.Opinie te odczytano wobec zgromadzonych na spotkaniu uczestników.
Wygenerowano w sekund: 0.08
5,198,982 unikalne wizyty