ZAWIADOMIENIE

NewsySkierniewice, 03 czerwca 2013 roku

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informuję

że XXXI sesję Rady Powiatu w Skierniewicach
zwołałam
na poniedziałek 10 czerwca 2013 roku o godzinie 14.00
w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Przewodnicząca Rady
Danuta KwiecińskaPorządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Powiatowy Dzień Rodzinny w Lipcach Reymontowskich

W dniu 25 maja br. zorganizowany został w Lipcach Reymontowskich Powiatowy Dzień Rodzinny przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skierniewicach. Na Powiatowy Dzień Rodzinny przybyło łącznie ok. 180 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, które kolejno zwiedzały wspaniałe zbiory militariów w Muzeum Czynu Zbrojnego, wystawy stałe i czasowe w Muzeum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich oraz uczestniczyły w grach sprawnościowych, plastycznych i Jaka to melodia zorganizowanych przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu

Przygotowanie projektów współpracy ponadnarodowej i poszukiwanie partnera zagranicznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe nt.
Przygotowanie projektów współpracy ponadnarodowej i poszukiwanie partnera zagranicznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarząd Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje:

Zarząd Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, że w 2013 roku Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację kilku programów zdrowotnych, adresowanych do mieszkańców województwa Łódzkiego. Podejmowane działania kierowane są do różnych grup wiekowych i dotyczą wielu problemów zdrowotnych.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych programów zdrowotnych.

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E


Zgodnie z art.24 a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku - Nr 193, poz. 1287)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków - etap I, dla nieruchomości położonych

w obrębach gminy MAKÓW

UCHWAŁA NR 197/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmi

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


UCHWAŁA NR 197/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego>

Ogłoszenia w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego

Skierniewice 22 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Powiatu w Skierniewicach podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:
1. Ciągnik rolniczy URSUS C355M NR rej. ES 5081 rok produkcji 1993 – cena wywoławcza 16500,00 zł brutto.
2. Samochód osobowy DAEWOO-FSO POLONEZ ATU PLUS GSI 1.6 KAT – nr rej. ES 01934 rok produkcji 2000 – cena wywoławcza 1000,00 zł brutto.
3. Rębak ( rozdrabniacz gałęzi ) SKORPION 120 SD nr fabryczny 194 rok produkcji 2001 – cena wywoławcza 13000,00 zł brutto.
4. Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany „AGROMEX” P-307 nr fabryczny 476 rok produkcji 2002 – cena wywoławcza 890,00 zł brutto.
5. Kosiarka rotacyjna ciągnikowa SANASZ Z10 nr fabryczny 9878 rok produkcji 1999 – cena wywoławcza 660,00 zł brutto.
Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym.
Termin sprzedaży tj. przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 18 czerwca 2013 roku godz. 1300.
Pojazdy i maszyny można oglądać w dniach pracy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Kaczyńskiego 9 w godzinach od 700 do 1500.

Zaproszenia na spotkanie poświęcone omówieniu zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Skierniewice, dn. 21.05.2013 r.

Wysoka jakość realizacji zadań na rzecz powiatowej wspólnoty samorządowej to jeden z priorytetów władz Powiatu Skierniewickiego i Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W sytuacji często zmieniających się przepisów prawa nie jest to zadanie łatwe.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i potrzebom uprzejmie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013r o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w sali nr 230 (II piętro).
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, przybliżeniu procedur związanych z ustalaniem warunków zabudowy w decyzjach o warunkach zabudowy oraz omówienie zagadnień związanych z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania.
Wyrażam nadzieję, że spotkanie przyczyni się do podniesienia jakości załatwiania spraw interesantów.


z poważaniem

WICESTAROSTA
JAN BIAŁEK
Wygenerowano w sekund: 0.08
8,069,763 unikalne wizyty