informacja o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 21 września 2017 roku


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXXII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się
w piątek 29 września 2017 roku o godzinie 11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXXI sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXII/154/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2030.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXII/155/17 zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXII/156/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/07 Rady Powiatu
w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze”.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXII/157/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXII/158/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz
z informacją o przebiegu wykonania planu instytucji kultury i informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017-2020.
11. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
12. Informacja o działalności Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich za 2016 rok.
13. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. St. Reymonta
w Skierniewicach za 2016 rok.
14. Informacja z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Skierniewicach za 2016 rok.
15. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i kierowników, osób wydających decyzje w imieniu starosty.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2017

W dniu 2 września br. na ulicy Piotrkowskiej odbyła się kolejna edycja Mixera Regionalnego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
W imprezie, która przede wszystkim miała charakter wystawienniczy wzięło udział wielu wystawców w tym z województwa łódzkiego, głównie byli to przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Ale Mixer to także konkursy, pokazy, możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną województw i możliwość poznania prezentujących się instytucji i organizacji.
Wśród wielu wystawców na Mixerze w Łodzi zaprezentowały się także samorządy z powiatu skierniewickiego, były to: Gmina Bolimów, Maków, Kowiesy, Słupia, Urząd Miasta Skierniewice oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, które swoje stoisko urządziło wspólnie z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską z Głuchowa. Nasze stoisko kolorowe, ciekawie urządzone, było licznie odwiedzane przez zwiedzających.

KLIKNIJ W ZDJĘCIE W CELU WEJŚCIA DO GALERII


informacja o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 05 września 2017 roku


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXXI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w środę 06 września 2017 roku o godzinie 15:00 w sali
nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXX sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXI/150/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXI/151/17 zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXI/152/17 w sprawie udziału Powiatu Skierniewickiego w programie wieloletnim „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXI/153/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego poszkodowanego w wyniku przejścia nawałnicy.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Pomoc


POWIAT SKIERNIEWICKI
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl

Powiat Skierniewicki zamierza udzielić pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu. Stosowny projekt uchwały Rady Powiatu trafi na najbliższą sesję Rady Powiatu, która zaplanowana jest na 6 września br.
W związku z potężną nawałnicą, która w sierpniu br. nawiedziła mieszkańców Pomorza, a zwłaszcza Powiat Chojnicki, Powiat Skierniewicki postanawia udzielić pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł w formie dotacji celowej, którą Powiat przeznaczy na pilną naprawę zniszczonych dróg powiatowych.
Powiat Skierniewicki w przeszłości również wsparł już inny samorządy m.in. udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu powiatu w formie dotacji celowej dla Gminy Gomunice (Powiat Radomszczański) z przeznaczeniem na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej.
W obliczu nagłych, nieprzewidzianych zagrożeń wspólnota powiatowa powinna się wspierać, dlatego też podjęcie uchwały jest zasadne.

Dożynki Powiatowe 2017 w Żelaznej

Zapraszamy do galerii (kliknij w zdjęcie)

Tradycyjnie mszą św. i korowodem z wieńcami rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Powiatowe w Żelaznej. Starostowie dożynek – gospodarze z Gminy Skierniewice Pani Zofia Walczak i Jacek Sukiennik podziękowali za tegoroczne zbiory podczas dożynek, które odbyły się w niedzielę 20 sierpnia br. Powiatowe święto plonów miało tradycyjny charakter. Zgodnie ze zwyczajem Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina i Wójt Gminy Skierniewice - Dominik Moskwa odebrali tradycyjny bochen chleba i dzban miodu z rąk starostów dożynkowych. Oprócz obrzędów dożynkowych i prezentacji gmin w tym roku wręczono medale wybite z okazji 150-lecia Powiatu Skierniewickiego, które otrzymał m.in.: Włodzimierz Gajewski syn I Starosty Skierniewickiego Wacława Gajewskiego. Podsumowano także konkurs na „Borynę Roku 2017”, gdzie tytuły w ramach kategorii: 1) Duże Gospodarstwo otrzymał Stanisław Aleksandrzak gospodarz z Janisławic, 2) Zakład Rolno-Spożywczy otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie, 3) Specjalistyczne Gospodarstwo otrzymał Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej. W ramach konkursu na najlepszą potrawę regionalną nagrodzono 1 miejscem za potrawę – Zupa Małgorzaty - przygotowaną przez Stow. KGW Nowy Kawęczyn, 2 miejsce zajęło Stow. Kobiet Aktywnych z Żelaznej za pierogi z soczewicą, a 3 miejsce przyznano za chłodnik Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bolimowie. Nagrody przypadły także KGW z poszczególnych sołectw Gmin za przygotowanie wieńców dożynkowych oraz orkiestrom dętym z terenu Powiatu za udział w prezentacji dorobku artystycznego. Dożynkową publiczność w części artystycznej bawiła gwiazda dożynek - zespół ŁZY oraz skierniewicki zespół FOKUS BAND, a podczas zabawy tanecznej Dj Groovbasti.Starosta Skierniewicki dziękuje serdecznie tegorocznym sponsorom dożynek:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie
2. JHM Development
3. Kancelaria Brokerska MODUS Skierniewice
4. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna SKIERNIEWIANKA Balcerów
5. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Dębowa Góra, Stanisław Kołaczek
6. El - IN
7. HORTMASZ
8. ARKTOM Arkadiusz Malka
9. JKM MIREX Sp. z o.o. Arkadiusz Jażdżyk,
10. GOMAK Stefan Wójcik, Godzianów

list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dożynki powiatowe 2017

Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów

Informacja o wyborze wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach (wsiach): Dąbrowice, Jacochów, Krężce, Maków, Pszczonów, Sielce, Słomków, Święte Nowaki, Święte Laski, Wola Makowska na terenie gm. Maków.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje mieszkańców wsi: Dąbrowice, Jacochów, Krężce, Maków, Pszczonów, Sielce, Słomków, Święte Nowaki, Święte Laski, Wola Makowska o podpisaniu umowy między Powiatem Skierniewickim a Agencją CEZAR Piotrkowicz Spółka Jawna z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna 28, na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat.
W związku z powyższym informujemy, że na terenie wyżej wymienionych obrębów prowadzone będą prace urządzeniowe w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, związane z przygotowaniem przedmiotowych dokumentów.
O terminie prowadzenia prac urządzeniowych w terenie Wykonawca powiadomi sołtysów poszczególnych wsi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów położonych w wyżej wymienionych obrębach zostaną wyłożone do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w siedzibie urzędu gminy. O dokładnym terminie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu właściciele lasów zostaną poinformowani przez Wójta Gminy Maków.Wygenerowano w sekund: 0.06
2,417,564 unikalne wizyty