Aktualnie online

· Go艣ci online: 2

· U偶ytkownik贸w online: 0

· 艁膮cznie u偶ytkownik贸w: 5
· Najnowszy u偶ytkownik: jacek zimnota

Logowanie

Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o

OG艁OSZENIE O KONKURSIE

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr 199/17
Zarz膮du Powiatu Skierniewickiego
z dnia 21 marca 2017 roku.


OG艁OSZENIE O KONKURSIE

Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego og艂asza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Bolimowie ul. Soko艂owska 24 99-417 Bolim贸w.I. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymagania okre艣lone
w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa藕dziernika 2009r.
w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg贸lnych typach publicznych szk贸艂 i rodzajach publicznych plac贸wek(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce wymagania:

1. uko艅czy艂 studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2. uko艅czy艂 studia wy偶sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pi臋cioletni sta偶 pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. uzyska艂:
a) co najmniej dobr膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich pi臋ciu lat pracy lub
b) pozytywn膮 ocen臋 dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego 鈥 pozytywn膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy偶szej
przed przyst膮pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o kt贸rym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty, je偶eli nie przeprowadzono konkursu 鈥 przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
wym贸g posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagaj膮cym kwalifikacji pedagogicznych w urz臋dzie organu administracji rz膮dowej, kuratorium o艣wiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr臋gowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowi膮zku 艣wiadczenia pracy na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi膮zkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
5. spe艂nia warunki zdrowotne niezb臋dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z p贸偶n.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego 鈥 kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 鈥 Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p贸藕n. zm.), oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie dyscyplinarne,
7. nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
8. nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego,
9. nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.),

osoba nieb臋d膮ca nauczycielem, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym 偶e wym贸g ten nie dotyczy obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. uko艅czy艂a studia magisterskie,
3. posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy, w tym co najmniej dwuletni sta偶 pracy
na stanowisku kierowniczym,
4. ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z praw publicznych,
5. nie toczy si臋 przeciwko niej post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne,
6. uko艅czy艂a studia wy偶sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli,
7. spe艂nia warunki zdrowotne niezb臋dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. nie by艂a skazana prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
9. nie by艂a karana zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.).
II. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰:
1) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu oraz koncepcj臋 funkcjonowania i rozwoju danej szko艂y,
2) po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz po艣wiadczaj膮cego obywatelstwo kandydata,
3) 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o:
sta偶u pracy pedagogicznej 鈥 w przypadku nauczyciela albo
sta偶u pracy dydaktycznej 鈥 w przypadku nauczyciela akademickiego albo
sta偶u pracy, w tym sta偶u pracy na stanowisku kierowniczym 鈥 w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,
4) orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego sta偶u pracy o kt贸rym mowa w pkt. 3,
5) orygina艂y lub po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego wykszta艂cenia, w tym dyplomu uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub 艣wiadectwa uko艅czenia studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo 艣wiadectwa uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮,
6) za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) o艣wiadczenie, 偶e przeciwko kandydatowi nie toczy si臋 post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne,
8) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
9) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych
z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z p贸藕n. zm.),
10) o艣wiadczenie o dope艂nieniu obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 pa藕dziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ贸w bezpiecze艅stwa pa艅stwa z lat 1944-1990 oraz tre艣ci tych dokument贸w (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z p贸藕n.zm.) 鈥 w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szko艂y (dotyczy os贸b urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.)
11) orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem
- w przypadku nauczyciela,
12) orygina艂 lub po艣wiadczon膮 przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopi臋 karty oceny pracy lub ocen臋 dorobku zawodowego 鈥 w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z p贸藕n.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 鈥 Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p贸藕n. zm.) 鈥 w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) o艣wiadczenie, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z pe艂ni praw publicznych 鈥 w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem,
15) o艣wiadczenie, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Na 偶膮danie organu prowadz膮cego szko艂臋, kandydat jest obowi膮zany przedstawi膰 orygina艂y po艣wiadczonych kopii dokument贸w.

III. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem 鈥濳onkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Bolimowie鈥 w terminie 14 dni od dnia ukazania
si臋 og艂oszenia, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego.O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie. Kandydat zg艂asza si臋 na konkurs z dokumentem to偶samo艣ci. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce konkursu mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 6 96-100 Skierniewice pok贸j 226,tel: 046 834-59-32

OG艁OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
OG艁OSZENIE WODKAN

AKTYWNY SAMORZ膭D w 2017 ROKU


„AKTYWNY SAMORZ膭D” w 2017 ROKU

program finansowany ze 艣rodk贸w
Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

TERMIN ROZPOCZ臉CIA PRZYJMOWANIA WNIOSK脫W:
1) dla Modu艂u I – od dnia 03 kwietnia 2017r.
2) dla Modu艂u II:
a) od dnia 15 marca 2017r. – dla wniosk贸w dot. roku akademickiego 2016/2017,
b) od dnia 15 wrze艣nia 2017r. – dla wniosk贸w dot. roku akademickiego 2017/2018.
TERMIN ZAKO艃CZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSK脫W:
1) dla Modu艂u I – do dnia 30 sierpnia 2017r.
2) dla Modu艂u II:
a) do dnia 30 marca 2017r. – dla wniosk贸w dot. roku akademickiego 2016/2017,
b) do dnia 10 pa藕dziernika 2017r. – dla wniosk贸w dotycz膮cych roku akademickiego 2017/18.
Wnioski mo偶na pobra膰 ze strony www.pcpr.powiat-skierniewice.pl w zak艂adce „Wnioski do pobrania” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 34.
Wi臋cej informacji na stronie www.pfron.org.pl oraz zak艂adce „Aktywny samorz膮d” lub siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 34, tel. 46 833-45-14.

Dzie艅 kobiet.

Dzie艅 Kobiet w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach !

Uroczysto艣膰 ta rozpocz臋艂a si臋 od wr臋czenia przez Starost臋 Skierniewickiego Miros艂awa Belin臋 i Przewodnicz膮c膮 Rady Powiatu Skierniewickiego Teres臋 J臋draszek - wybranym Pani膮 za zas艂ugi na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnych - medalu okoliczno艣ciowego wybitego z okazji 150 lecia Powiatu Skierniewickiego. Przyby艂e na t臋 imprez臋 kobiety 偶ycze艅 trenu Powiatu Skierniewickiego opr贸cz 偶ycze艅 mia艂y przyjemno艣膰 pos艂ucha膰 programu kabaretu Grzegorza Halamy. Atmosfera na sali by艂a bardzo radosna. Panie zosta艂y ugoszczone tradycyjnie pysznym tortem i lampk膮 szampana, kt贸re w profesjonalny spos贸b zosta艂y podane przez uczni贸w Powiatowej szko艂y tj. Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w G艂uchowie. Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego nie tylko obdarowa艂 w tym dniu kobiety symbolicznymi kwiatami i czekoladkami, ale zrobi艂 te偶 im niespodziank臋 obdarowuj膮c je szcz臋艣liwymi losami, gdzie na loterii niekt贸re z nich wygra艂y kosmetyki, bi偶uteri臋 czy vouchery do salonu Lucyna Day Spa.
Pocz膮tki 艢wi臋ta Dnia Kobiet si臋gaj膮 staro偶ytnego Rzymu. Matronalia, bo tak nazywano te 艣wi臋to, by艂o obchodzone w pierwszym tygodniu marca. Kobiety urodzone jako wolne by艂y obdarowywane przez swoich m臋偶贸w prezentami i cieszy艂y si臋 ich wyj膮tkow膮 uwag膮. M臋偶owie wr臋czali swoim 偶onom prezenty, ch臋tnie spe艂niali ich ka偶de 偶yczenie. Zwyczaj ten przetrwa艂 do dzisiaj i jest kultywowany w wielu miejscach na 艣wiecie.
28 lutego 1909 roku w USA po raz pierwszy obchodzono Mi臋dzynarodowy Dzie艅 Kobiet. Zorganizowany zosta艂, aby upami臋tni膰 marsz 15 tys. kobiet, pracuj膮cych w zak艂adach odzie偶owych, kt贸re 8 marca 1908 roku wysz艂y na ulice Nowego Jorku z protestem przeciwko brakowi praw politycznych oraz ekonomicznych. A w 1910 roku w Kopenhadze Mi臋dzynarod贸wka Socjalistyczna ustanowi艂a Dzie艅 Kobiet 艣wi臋tem narodowym. G艂贸wnym celem celebrowania tego dnia mia艂o by膰 propagowanie idei praw kobiet, jak r贸wnie偶 budowanie poparcia spo艂ecznego dla powszechnych praw wyborczych dla przedstawicielek p艂ci pi臋knej. W Polsce 艢wi臋to Dnia Kobiet zacz臋to obchodzi膰 po drugiej wojnie 艣wiatowej i w tym dniu paniom wr臋czano kwiaty i prezenty.
Chocia偶 dzie艅 kobiet obchodzony jest raz do roku, to nale偶y pami臋ta膰, 偶e szacunek i 偶yczliwo艣膰 nale偶y okazywa膰 drogim paniom przez ca艂y czas. Tak, wi臋c wszystkim Paniom jeszcze raz sk艂adamy najlepsze 偶yczenia zdrowia oraz u艣miechu, na co dzie艅 i aby tak licznie przybywa艂y na swoj膮 uroczysto艣膰 ka偶dego roku do budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.


ZAPRASZAMY GO GALERII

Dzie艅 So艂tysa !

Powiatowy Dzie艅 So艂tysa !

Dnia 6 marca br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odby艂o si臋 uroczyste spotkanie z okazji Dnia So艂tysa, kt贸re obchodzone by艂o w naszym Powiecie po raz czwarty. So艂tys to funkcja znana na polskiej wsi od wiek贸w. To w艂a艣nie on ma bezpo艣redni kontakt z lud藕mi, to jemu mieszka艅cy przekazuj膮 swoje pomys艂y, obawy i potrzeby zwi膮zane z polepszeniem jako艣ci 偶ycia w swojej miejscowo艣ci. So艂tys to przede wszystkim podstawa i opoka w艂adzy samorz膮dowej. Z tej okazji wybrani przedstawiciele so艂ectw z poszczeg贸lnych Gmin zostali odznaczeni okoliczno艣ciowym medalem wybitym z okazji 150 lecia Powiatu Skierniewickiego. Medale zosta艂y wr臋czone 38 so艂tysom przez Starost臋 Skierniewickiego - Miros艂awa Belin臋, Przewodnicz膮c膮 Rady Powiatu Skierniewickiego - Teres臋 J臋draszek oraz zaproszonego na uroczysto艣膰 Wicemarsza艂ka Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego - Dariusza Klimczaka. W trakcie imprezy mo偶na by艂o pos艂ucha膰 programu artystycznego Kariny Dy艣ko wraz z zespo艂em oraz lokalnych artyst贸w z Lipiec Reymontowskich tzw. 鈥濳abaretu bez nazwy鈥. Na ten uroczysty dzie艅 zosta艂y zaproszone przedstawicielki czternastu K贸艂 Gospody艅 Wiejskich, Stowarzysze艅, OSP z terenu Powiatu, kt贸re zaprezentowa艂y pyszne potrawy regionalne nawi膮zuj膮ce do 艢wi膮t Wielkanocnych. O podniebienia go艣ci zadbali tak偶e uczniowie Z Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w G艂uchowie serwuj膮c tzw. 鈥瀢iejski st贸艂鈥. Imprez臋 zako艅czy艂y rozmowy w mi艂ej atmosferze i degustacji potraw.

ZAPRASZAMY GO GALERII

Pos艂uchaj audycji !!


KONFERENCJA W ZESPOLE SZK脫艁 PONADGIMNAZJALNYCH W BOLIMOWIE

KONFERENCJA W ZESPOLE SZK脫艁 PONADGIMNAZJALNYCH W BOLIMOWIE


W dniu 23 lutego 2017r. w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Bolimowie odby艂a si臋 konferencja pt 鈥瀂agro偶enia XXI wieku鈥. Celem konferencji by艂o upowszechnianie pozytywnego wizerunku s艂u偶b mundurowych w艣r贸d uczni贸w oraz spo艂eczno艣ci lokalnej.
Zaproszeni go艣cie, nauczyciele oraz uczniowie wys艂uchali cyklu wyk艂ad贸w na temat zagro偶e艅 XXI wieku, kt贸re prowadzili przedstawiciele s艂u偶b mundurowych.
Podczas konferencji mo偶na by艂o obejrze膰 sprz臋t wojskowy, stra偶acki oraz policyjny.


ZAPRASZAMY GO GALERII

Powiatowa Liga Tenisa Sto艂owego Gimnazjum !!!

22 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Makowie odby艂 si臋 fina艂 Powiatowej Ligi Tenisa Sto艂owego
Gimnazjum. W finale turnieju udzia艂 wzi臋li uczniowie z pi臋ciu szk贸艂 podstawowych z terenu Powiatu Skierniewickiego. Puchary, dyplomy i medale wr臋czy艂 Starosta Skierniewicki - Miros艂aw Belina. Wyniki kszta艂towa艂y si臋 nast臋puj膮co: I miejsce - Gimnazjum w Strzybodze, II miejsce - Gimnazjum w G艂uchowie, III miejsce - Gimnazjum w Winnej G贸rze , IV miejsce - Gimnazjum w Makowie, V miejsce - Gimnazjum w 呕elaznej.
ZAPRASZAMY GO GALERII

Wygenerowano w sekund: 0.07
1,907,762 unikalne wizyty