PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO NA LATA 2014-2017

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu: Programu Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021
Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021”
Po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 1235) do przyjętego dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021” (zwanego w dalszej części „Programem ochrony środowiska”) dołącza się niniejsze podsumowanie.
Zgodnie z art. 46 pkt 2 w/w ustawy, wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. programów opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na względzie, Starosta Skierniewicki za pośrednictwem pełnomocnika wystąpił w dniu 10 czerwca 2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska”.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 20 czerwca 2014 r. znak PWIS.NSOZNS.9022.1.225.2014.MF uzgodnił zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko w/w dokumentu zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 51 i 52 cytowanej wyżej ustawy.
Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 08 lipca 2014 r. znak WNOŚ-II.411.87.2014.AJ.AJ uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 i 52 w/w ustawy.
Po otrzymaniu w/w uzgodnień dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie o oddziaływaniu na środowisko dla w/w projektu dokumentu, w sierpniu 2014 r. przystąpiono do opracowania wymaganej przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1235), „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021”. Prognozę oddziaływania na środowisko, wraz z dokumentami będącymi przedmiotem oceny (tj. projektem Programu ochrony środowiska) poddano konsultacjom społecznym.
Starosta Skierniewicki zapewnił udział społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska”, poprzez obwieszczenie podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz w lokalnej prasie. Ponadto poinformowano społeczeństwo o możliwości wniesienia uwag w terminie 21 dni od daty publikacji, tj. do dnia 08 października 2014 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko konsultacje społeczne trwały 21 dni. W tym czasie zainteresowani mogli zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do dokumentu. W trakcie trwania konsultacji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do projektu „Programu ochrony środowiska” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.
Projekt „Programu ochrony środowiska”, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, został przekazany do zaopiniowania przez organ wykonawczy województwa. Zarząd Województwa Łódzkiego zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu, pismo z dnia 03 października 2014 r. znak: RŚII.7011.4.2014.KS
Projekt „Programu Ochrony Środowiska ” wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, został przekazany we wrześniu 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi celem zaopiniowania. Powyższe dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez:

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
3,023,390 unikalne wizyty