PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO NA LATA 2018-2021

Zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018-2021 wraz z uzasadnieniem zawierającym informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostału uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa


Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018-2021


Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska


Uchwała NR XLIV/209/18 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 208-2021"


Znak:ROŚ.602.1.2018.ZB
Skierniewice, dnia 27 czerwca 2018 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o opracowaniu projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2018-2021” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 pokój 127 oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-skierniewice.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Skierniewickiego.
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018-2021”
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018-2021”. Dla realizacji tego zadania podpisano umowę z Meritum Competence Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Syta 135 w Warszawie.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
8,278,971 unikalne wizyty