DOM DZIECKA W STROBOWIE

Centru Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie

96-100 Skierniewice Strobów 28

tel. (46) 833 01 35 fax (46) 831 34 02
e-mail: ddstrobow@poczta.onet.pl

Dyrektora: Edyta Suska NIP: 836-13-37-274 REGON: 000236814


KREDYT BANK S.A. Skierniewice ul.Konstytucji 3 Maja 2
Konto podstawowe : 41 150016891216800167970000
Konto specjalne : 73 150016891216800228440000
Centru Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Skierniewickiego działającą na podstawie: ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 378 z póż. zm./ ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z póż. zm./ ustawa z dnia 29 listopada 1990r. O pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64, poz. 414 z 1998r. Z póż. zm/ Statutu Powiatu Skierniewickiego Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego w dniu 6.04.2001 r Uchwałą Nr 56/2001 Innych przepisów Teren zajmowany przez dom dziecka (Decyzja Deklaratoryjna Wojewody z dn. 2.03.2000, NrGN.V.7220-P/I/281/2000) stanowią działki nr 736/1; 271; 739; z zabudowaniami o powierzchni kolejno 2,56h, 1,6h; 1,04h. Siedzibą Domu jest miejscowość Strobów 28, gmina Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo łódzkie. Dom Dziecka w swych zasobach posiada 6 budynków w bliskiej zabudowie o zróżnicowanym stanie technicznym i przeznaczeniu: - Budynek główny – dwukondygnacyjny – mieszkalny - Budynek – mieszkalny z wydzielonymi pokojami dla grupy usamodzielniającej. - Budynek mieszkalno – magazynowy - pralnia - Budynek warsztatowy z pomieszczeniem do napraw drobnego sprzętu z udziałem dzieci - Budynek inwentarski wykorzystywany na pomieszczenia magazynowe Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Skierniewickiego działającą jako jednostka budżetowa. Nadzór nad Placówką sprawują: Zarząd Powiatu w zakresie wynikającym z faktu prowadzenia jednostki oraz Wojewoda w zakresie przestrzegania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.CELE: Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych zgodnie z ustalonymi standardami: opieki i wychowania, usług świadczonych w placówkach, świadczenie usług opiekuńczo- wychowawczych umożliwiających prawidłowy przebieg procesów rozwoju i socjalizacji.

ZADANIA: całodobowa opieka, wychowanie, zaspakajanie potrzeb życiowych dziecka zgodnie ze standardami usług opiekuńczo- wychowawczych zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych wychowankom zapewnienie całodziennego wyżywienia, zaopatrzenia w odzież i inne przedmioty osobistego użytku wychowanków tworzenie bezpiecznego i terapeutycznego środowiska, w którym dziecko zostanie objęte opieką, przy zachowaniu zasad szacunku dla jego osobowościowej odrębności prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych na rzecz wychowanków pomoc dziecku i jego rodzinie w zakresie wzmacniania więzi emocjonalnych przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia poprzez wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami samodzielnego życia współpraca z rodzicami lub rodziną wychowanka w celu jego powrotu do domu współpraca z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi w celu znalezienia rodziny zastępczej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej wychowanka

Organizacja pracy w placówce opiera się na pracy następujących działów:
1) dział administracyjno – pomocniczy
2) dział finansowo – księgowy
3) dział wychowawczo – usługowy

W placówce działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
Do zadań zespołu należy: - analiza karty pobytu dziecka
- okresowa ocena pobytu dziecka
- ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka
- analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną
- modyfikowanie indywidualnego planu pracy
- ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce

Dom pracuje w ruchu ciągłym i zapewnia opiekę dla 43 wychowanków funkcjonujących w dwóch grupach rodzynkowych, oraz grupie usamodzielniającej się. Kadra opiekuńczo – wychowawcza zatrudniona w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela to: Nauczyciele dyplomowani:
Mirosława Wójcik
Nauczyciele mianowani: Urszula Rózga
Edyta Suska

Oraz specjaliści pracy wychowawczo - usługowej (zg. z ustawą o Pomocy Społecznej:
Ewa Modzelewska-Sasin - pedagog
Wiesława Urbanek – opiekun nocny
Magda Kumosińska – wychowawca
Wioletta Kowalczyk – wychowawca
Monika Więcko-Karwat – wychowawca
Joanna Antosz – wychowawca
Kamil Bachura – młodszy wychowawca
Edyta Adrian – młodszy wychowawca
Henryk Rykowski – opiekun nocny

W Domu działa Samorząd Wychowanków. Samorząd jest rzecznikiem interesów wychowanków i partnerem Dyrektora w planowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług w Domu:
Z inicjatywy dzieci powstało stowarzyszenie „Dziecięca Inicjatywa” zarejestrowane w grudniu 2001 r
Czas wolny dzieci spędzają na zajęciach: komputerowych, wokalno – tanecznych, sportowych, oraz zajęciach manualno – terapeutycznych.

Organizacja załatwiania spraw
Wychowanek Domu ma prawo zwrócić się ze swoimi problemami do pracownika Domu, którego darzy największym zaufaniem (pracownika pierwszego kontaktu)
Pracownik, do którego zwrócił się wychowanek Domu ma obowiązek, w miarę posiadanych możliwości, pomóc w niezwłocznym rozwiązaniu problemu
Sprawy, których załatwienie wymaga podjęcia decyzji przez Dyrektora i osoby będące przedstawicielami instancji nadrzędnej, podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, który prowadzony jest zgodnie z opracowaną i obowiązującą procedurą
Dyrektor ustala i wprowadza procedury, które dotyczą sposobu i metod rozwiązywania najistotniejszych spraw, jakie występują w Domu
Interesanci przyjmowani są przez Dyrektora Domu codziennie w godzinach urzędowania . W sprawach nie cierpiących zwłoki Dyrektor Domu w miarę posiadanych możliwości przyjmuje interesantów bez ograniczeń czasowych.
Placówka używa na tabliczkach, wywieszkach i formularzach nazwy własnej, tj. Dom Dziecka w Strobowie.
Dom używa pieczątki o treści następującej:
Centru Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie
Strobów
96-100 Skierniewice
tel. 833-01-35

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
6,197,374 unikalne wizyty