DOM DZIECKA W STROBOWIE

Centru Administracyjne do Obs艂ugi Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Strobowie

96-100 Skierniewice Strob贸w 28

tel. (46) 833 01 35 fax (46) 831 34 02
e-mail: ddstrobow@poczta.onet.pl

Dyrektora: Edyta Suska NIP: 836-13-37-274 REGON: 000236814


KREDYT BANK S.A. Skierniewice ul.Konstytucji 3 Maja 2
Konto podstawowe : 41 150016891216800167970000
Konto specjalne : 73 150016891216800228440000
Centru Administracyjne do obs艂ugi Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Strobowie jest jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Skierniewickiego dzia艂aj膮c膮 na podstawie: ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 378 z p贸偶. zm./ ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z p贸偶. zm./ ustawa z dnia 29 listopada 1990r. O pomocy spo艂ecznej /Dz.U.Nr 64, poz. 414 z 1998r. Z p贸偶. zm/ Statutu Powiatu Skierniewickiego Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego przez Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego w dniu 6.04.2001 r Uchwa艂膮 Nr 56/2001 Innych przepis贸w Teren zajmowany przez dom dziecka (Decyzja Deklaratoryjna Wojewody z dn. 2.03.2000, NrGN.V.7220-P/I/281/2000) stanowi膮 dzia艂ki nr 736/1; 271; 739; z zabudowaniami o powierzchni kolejno 2,56h, 1,6h; 1,04h. Siedzib膮 Domu jest miejscowo艣膰 Strob贸w 28, gmina Skierniewice, powiat skierniewicki, wojew贸dztwo 艂贸dzkie. Dom Dziecka w swych zasobach posiada 6 budynk贸w w bliskiej zabudowie o zr贸偶nicowanym stanie technicznym i przeznaczeniu: - Budynek g艂贸wny 鈥 dwukondygnacyjny 鈥 mieszkalny - Budynek 鈥 mieszkalny z wydzielonymi pokojami dla grupy usamodzielniaj膮cej. - Budynek mieszkalno 鈥 magazynowy - pralnia - Budynek warsztatowy z pomieszczeniem do napraw drobnego sprz臋tu z udzia艂em dzieci - Budynek inwentarski wykorzystywany na pomieszczenia magazynowe Dom Dziecka jest jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Skierniewickiego dzia艂aj膮c膮 jako jednostka bud偶etowa. Nadz贸r nad Plac贸wk膮 sprawuj膮: Zarz膮d Powiatu w zakresie wynikaj膮cym z faktu prowadzenia jednostki oraz Wojewoda w zakresie przestrzegania standard贸w okre艣lonych przez Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej.CELE: Celem plac贸wki jest tworzenie w艂a艣ciwych dla prawid艂owego rozwoju dzieci i m艂odzie偶y warunk贸w wychowawczych, zdrowotnych i materialnych zgodnie z ustalonymi standardami: opieki i wychowania, us艂ug 艣wiadczonych w plac贸wkach, 艣wiadczenie us艂ug opieku艅czo- wychowawczych umo偶liwiaj膮cych prawid艂owy przebieg proces贸w rozwoju i socjalizacji.

ZADANIA: ca艂odobowa opieka, wychowanie, zaspakajanie potrzeb 偶yciowych dziecka zgodnie ze standardami us艂ug opieku艅czo- wychowawczych zapewnienie odpowiednich warunk贸w mieszkaniowych wychowankom zapewnienie ca艂odziennego wy偶ywienia, zaopatrzenia w odzie偶 i inne przedmioty osobistego u偶ytku wychowank贸w tworzenie bezpiecznego i terapeutycznego 艣rodowiska, w kt贸rym dziecko zostanie obj臋te opiek膮, przy zachowaniu zasad szacunku dla jego osobowo艣ciowej odr臋bno艣ci prowadzenie zaj臋膰 socjalizacyjnych, korekcyjno 鈥 kompensacyjnych na rzecz wychowank贸w pomoc dziecku i jego rodzinie w zakresie wzmacniania wi臋zi emocjonalnych przygotowanie m艂odzie偶y do samodzielnego 偶ycia poprzez wyposa偶enie ich w umiej臋tno艣ci radzenia sobie z w艂asnymi problemami samodzielnego 偶ycia wsp贸艂praca z rodzicami lub rodzin膮 wychowanka w celu jego powrotu do domu wsp贸艂praca z o艣rodkami adopcyjno-opieku艅czymi w celu znalezienia rodziny zast臋pczej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zast臋pczej wychowanka

Organizacja pracy w plac贸wce opiera si臋 na pracy nast臋puj膮cych dzia艂贸w:
1) dzia艂 administracyjno 鈥 pomocniczy
2) dzia艂 finansowo 鈥 ksi臋gowy
3) dzia艂 wychowawczo 鈥 us艂ugowy

W plac贸wce dzia艂a zesp贸艂 do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
Do zada艅 zespo艂u nale偶y: - analiza karty pobytu dziecka
- okresowa ocena pobytu dziecka
- ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka
- analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodzin膮
- modyfikowanie indywidualnego planu pracy
- ocena zasadno艣ci dalszego pobytu dziecka w Plac贸wce

Dom pracuje w ruchu ci膮g艂ym i zapewnia opiek臋 dla 43 wychowank贸w funkcjonuj膮cych w dw贸ch grupach rodzynkowych, oraz grupie usamodzielniaj膮cej si臋. Kadra opieku艅czo 鈥 wychowawcza zatrudniona w oparciu o ustaw臋 Karta Nauczyciela to: Nauczyciele dyplomowani:
Miros艂awa W贸jcik
Nauczyciele mianowani: Urszula R贸zga
Edyta Suska

Oraz specjali艣ci pracy wychowawczo - us艂ugowej (zg. z ustaw膮 o Pomocy Spo艂ecznej:
Ewa Modzelewska-Sasin - pedagog
Wies艂awa Urbanek 鈥 opiekun nocny
Magda Kumosi艅ska 鈥 wychowawca
Wioletta Kowalczyk 鈥 wychowawca
Monika Wi臋cko-Karwat 鈥 wychowawca
Joanna Antosz 鈥 wychowawca
Kamil Bachura 鈥 m艂odszy wychowawca
Edyta Adrian 鈥 m艂odszy wychowawca
Henryk Rykowski 鈥 opiekun nocny

W Domu dzia艂a Samorz膮d Wychowank贸w. Samorz膮d jest rzecznikiem interes贸w wychowank贸w i partnerem Dyrektora w planowaniu, organizowaniu i 艣wiadczeniu us艂ug w Domu:
Z inicjatywy dzieci powsta艂o stowarzyszenie 鈥濪zieci臋ca Inicjatywa鈥 zarejestrowane w grudniu 2001 r
Czas wolny dzieci sp臋dzaj膮 na zaj臋ciach: komputerowych, wokalno 鈥 tanecznych, sportowych, oraz zaj臋ciach manualno 鈥 terapeutycznych.

Organizacja za艂atwiania spraw
Wychowanek Domu ma prawo zwr贸ci膰 si臋 ze swoimi problemami do pracownika Domu, kt贸rego darzy najwi臋kszym zaufaniem (pracownika pierwszego kontaktu)
Pracownik, do kt贸rego zwr贸ci艂 si臋 wychowanek Domu ma obowi膮zek, w miar臋 posiadanych mo偶liwo艣ci, pom贸c w niezw艂ocznym rozwi膮zaniu problemu
Sprawy, kt贸rych za艂atwienie wymaga podj臋cia decyzji przez Dyrektora i osoby b臋d膮ce przedstawicielami instancji nadrz臋dnej, podlegaj膮 wpisowi do rejestru skarg i wniosk贸w, kt贸ry prowadzony jest zgodnie z opracowan膮 i obowi膮zuj膮c膮 procedur膮
Dyrektor ustala i wprowadza procedury, kt贸re dotycz膮 sposobu i metod rozwi膮zywania najistotniejszych spraw, jakie wyst臋puj膮 w Domu
Interesanci przyjmowani s膮 przez Dyrektora Domu codziennie w godzinach urz臋dowania . W sprawach nie cierpi膮cych zw艂oki Dyrektor Domu w miar臋 posiadanych mo偶liwo艣ci przyjmuje interesant贸w bez ogranicze艅 czasowych.
Plac贸wka u偶ywa na tabliczkach, wywieszkach i formularzach nazwy w艂asnej, tj. Dom Dziecka w Strobowie.
Dom u偶ywa piecz膮tki o tre艣ci nast臋puj膮cej:
Centru Administracyjne do Obs艂ugi Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Strobowie
Strob贸w
96-100 Skierniewice
tel. 833-01-35

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
5,038,985 unikalne wizyty